Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Mikkelin Vesiliikelaitoksen talouden seuranta 10/2020 (lisäpykälä)

MliDno-2020-1748

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesilaitoksen tuotoista 94 % muodostuu vesi- ja jätevesimaksutuotoista. Veden myynti on lisääntynyt edellisvuodesta 0,6 %. Laskutetun jäteveden määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Talousarviovaiheessa arvioitiin vedenkulutuksen pysyvän edellisvuoden tasolla eikä merkittäviä muutoksia vedenmyyntiin ole odotettavissa.

Vesilaitos uusi vesimaksuja ja palvelujen hinnoitteluaan 1.1.2020 alkaen, jolloin veden käyttömaksuja korotettiin 3 % ja palvelumaksuja 3 %. Valmistus omaan käyttöön tulee olemaan noin 150 000 €.

Vesilaitoksen toiminnassa ennakoimattomia käyttömenoja on syntynyt viemäriylivuodoista sekä vesijohtovuotojen korjauksissa sekä Ristiinan ja Anttolan puhdistamojen kunnossapitotöissä. Tähän mennessä näitä kuluja arvioidaan syntyneen noin 50 000 euroa. Muutoin kuluja arvioidaan kertyvä talousarvion mukaisesti.

Tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan talousarvion mukaisesti 2 005 000 euroa. Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. – 30.10.2020 on esityslistan liitteenä.

Laitos- ja verkostoinvestoinnit tulevat toteutumaan talousarvion mukaisena. Metsä-Sairilan puhdistamon rakennusurakat valmistuvat pääosiltaan vuoden 2020 loppuun. Alkuperäisessä pääurakassa urakka-aika oli valmistumisen osalta 19.5.2021.  Pääurakkasopimuksessa oli valmistumiseen liittyviä maksueriä yhteensä 4 601 800 euroa. Vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen osuus oli 3 287 000 euroa. Urakkamuodon vaihdoksesta johtuen ao. maksuerien kustannukset laskutetaan pääosin 2020 aikana. Lisäksi puhdistamon urakkahintaa nostaa varavoimakoneiston ja sammutusjärjestelmän hankintaan liittyvät muutokset.

Puhdistamohankkeen investointimäärärahan tarpeeksi vuodella 2020 arvioidaan 24,8 milj. euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 10/2020. Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakentamiseen esitetään 6,4 miljoonan euron investointimäärärahan lisäystä vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.