Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2019 toimintakertomuksen täydennys

MliDno-2020-449

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 410/2015, § 67 mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Mikkelin Vesilaitos on laatinut vuoden 2019 toiminnasta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä toimitetaan esityslistan liitteenä. Tilinpäätös sisältää myös laskennallisesti eriytetyn vesihuollon ja huleveden tilinpäätöksen.

Vesilaitostoiminta sujui vuonna 2019 suunnitelmien mukaan. Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Taloudellisista tavoitteista liikeylijäämää kertyi 2 742 525 euroa, joka alittaa valtuuston asettaman tavoitteen. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vedenjakelussa tapahtunut vakavia häiriöitä. Viemäröinnin osalta Ristiinan jätevesien puhdistus oli ajoittain haasteellista puhdistamon kuormitusvaihteluista johtuen.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2019 yhteensä 18,7 kilometriä ja vanhaa verkostoa uusittiin 5,6 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 995 kilometriä.

Talousveden myynti oli 2,64 milj. m3 ja jäteveden laskutus oli 2,57 milj. m3. Vedenmyynti vähentyi 2,6 % edellisvuodesta. Laskutettu jätevesimäärä aleni 1,4 % edellisvuoden tasosta.

Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2019 oli 11,74 milj. euroa. Toteutettu taksankorotus 3,0 % kompensoi jäteveden laskutusmäärän alenemista. Talousarviossa liikevaihdoksi arvioitiin 12,28 milj. euroa. Vesilaitoksen toiminnasta syntyi käyttökuluja yhteensä 5,90 milj. euroa. Liikeylijäämäksi muodostui 2,74 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli 96,66 miljoonaa euroa. Mikkelin Vesilaitoksen omavaraisuusaste oli 54 % ja sijoitetun pääoman tuotto 3,2 % ja voitto 13 %.

Peruspääomakorvausta tuloutettiin kaupungille talousarvion mukaisesti 0.50 milj. euroa.  

Vesilaitoksen investointeihin käytettiin 17,66 milj. euroa. Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon investoinnit olivat yhteensä 14.480.287 milj. euroa. Talousarviossa investointien määräksi arvioitiin 17,70 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Johtokunta esittää, että tilivuoden 2019 ylijäämä 1 606 365,56 euroa kirjataan vesiliikelaitoksen taseeseen tilikauden ylijäämäksi. Johtokunta allekirjoittaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Nalle Velling poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

KILAn kuntajaoston yleisohjeen mukaan kunnallisen liikelaitoksen toimintakertomuksessa on annettava tietoja myös sellaisista liikelaitoksen toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Vesilaitos on täydentänyt toimintakeromusta 2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä koskevalla osalla.

Laitos- ja verkostoinvestoinnit

Vesilaitoksen talousarviossa 2019 investoinnit on jaettu Metsä-Sairilan puhdistamoinvestointeihin sekä muuhun vesilaitosinvestointiin (laitokset, verkostot), investointien ollessa yhteensä 17,70 M€. Tilinpäätöksessä vesilaitoksen kokonaisinvestointitaso alittui (17,66 M€) mutta laitos- ja verkostoinvestoinnit ylittivät talousarviossa esitetyn 482 000 eurolla. Laitos ja verkostoinvestointien ylitykset jakautuvat Kenkäveronniemen vesijohtorakentamiseen 133 000 euroa ja Ristiinan puhdistamon paineviemärilinjan rakentamisesta 337 000 euroa.

Liikeylijäämätavoitteen alittuminen

Mikkelin Vesiliikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi talousarviossa oli asetettu liikeylijäämä 3 140 000 euroa, korvaus peruspääomasta 500 000 euroa sekä vakituisen henkilökunnan määrä 33. Kaupunginvaltuuston asettama Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikeylijäämää koskeva sitova tavoite alittui 397 475 eurolla vuoden 2019 liikeylijäämän ollessa 2 742 525 euroa. Liikeylijäämätavoitteen alittuminen johtui veden ja jäteveden myynnin alenemasta. Talousarvion mukaisesta liikevaihdosta jäätiin 392 000 euroa. Muutos on viety liitteenä olevaan toimintakertomukseen. Poikkeaminen talousarvion sitovasta liikeylijäämätavoitteesta edellyttää valtuuston hyväksyntää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan täydennetyn toimintakertomuksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

  • Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2019 liikeylijäämätavoitteen alittumisen 397 475 eurolla sekä
  • Vesilaitoksen verkostoinvestointien ylityksen 482 000 eurolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.