Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2024

MliDno-2020-1587

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2024 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2021 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 2–6 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

Uuden vesihuoltolain hulevesiviemäröintiä koskevat muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Hulevesien viemäröinti siirtyy kaupungille vuoden 2021 alussa. Siirron taloudelliset vaikutukset on huomioitu Vesilaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, ohjelmakortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 11.8.2020 § 314.  Vesilaitoksen talousarvioesityksessä johtokunnan netoksi esitetään 6 370 000 euroa.  Liikevaihdoksi esitetään 12 700 000 euroa ja kuluiksi 6 334 000 euroa. Liikeylijäämäksi muodostuu 2 200 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 12 116 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 120 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 826 000 euroa ja netoksi 6 410 000 euroa.

Talousarvion 2021 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2020 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 700 000 euroa.
  • Käyttökuluiksi muodostuu 6 334 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 370 000 euroa.
  • Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 736 000 euroa.
  • Puhdistamohankkeen loppuvaiheen töihin varataan 4 000 000 euroa.
  • Veden käyttömaksua korotetaan 3,0 %. Jäteveden käyttömaksua ei koroteta johtuen hulevesimaksukäytännön muutoksesta 2021 alkaen. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,54 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 3,0 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 2 200 000 euroa. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä (LIITE).


Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 1 736 000 euroa. Puhdistamohankkeen loppuvaiheen rakennustöihin varataan 4 000 000 euroa. Puhdistamon rakennusurakkasopimukseen purkamisen oikeudelliset edellytykset ja korvausvastuut tullaan selvittämään myöhemmin oikeudenkäynnissä.
 
Laitosinvestointien loppusumma on 670 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitososan saneeraukseen, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen.
 
Verkostoinvestointien loppusumma on 1 066 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Metsä-Sairilan alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerauskohteet ovat Alasinpolku, Meijeripuisto ja Lentokenttä. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 350 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä (LIITE).
 
Investointeihin varatut määrärahat ovat sitovia ja niiden ylittämien vaatii kaupunginvaltuuston hyväksymisen.  
 
Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä.
(LIITE).

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2021. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio  ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja –suunnitelasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja –suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi-, ja rahoitusosa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarvio viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 hyväksynyt kaupungin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2021-2024. Valtuustokäsittelyyn liittyvät muutokset on viety Vesilaitoksen talousarvioon.  

Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000 euroa sekä liikeylijäämä 2 200 000 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä.

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylitykset käsitellään lisätalousarvioesityksinä.

Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä.

Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja investointiohjelman vuodelle 2021. Investointiohjelman loppusumman ylitykset käsitellään lisätalousarvioesityksinä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Meidän It- ja Talous Oy, Tilintarkastaja, Vesilaitos

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.