Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Vesilaitoksen tahdonilmaus vesiosaamiskeskuksen toteuttamiseen (lisäpykälä)

MliDno-2020-742

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi
  • Tapani Korhonen, korhosen.tapani@gmail.com

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on strategiassaan sitoutunut panostamaan kehittämisalustoihin ja asettanut niille myös kunnianhimoisia tavoitteita. EcoSairilasta kehitetään laaja-alaista ympäristöliiketoiminta- ja innovaatiokeskusta jonka toimijat ja toiminnot tukevat toisiaan. EcoSairilan kärjeksi rakennetaan vesiosaamisen keskusta Blue Economy Mikkeliä (BEM). Se yhdistää uuden jätevedenpuhdistamon testaus- ja kokeiluympäristön ja siihen liittyvän tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan. Tällä luodaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 8.6.2017 § 33 antanut selvityksen sinisen biotalouden osaamiskeskuksen perustamista koskevaan valtuustoaloitteeseen. Selvityksessä todetaan mm. että sininen biotalous antaa mittavat mahdollisuudet kestävän kasvun rakentamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Vesihuoltoalan kehittyminen kasvu- ja vientialaksi edellyttää kuitenkin uudistumista ja vaatimustason kasvattamista. EcoSairila hanke yhdessä uuden jätevedenpuhdistamon kanssa voi toimia kotimaisten yritysten referenssi- ja esittelylaitoksena.

Mikkelin Vesilaitos on talousarvioissa huomioinut ja toiminnassaan käytännössä toteuttanut kaupunkistrategiaa ylläpitämällä koelaitostoimintoja Kenkäveronniemen puhdistamolla ja hankkimalla laitteistoja ja rakentamalla Metsä-Sairilan puhdistamoon kierrätysveden valmistukseen tarvittavia tiloja. Metsä-Sairilan kaava-alueelle on rakennettu kierrätysveden jakeluun tarkoitettuja putkilinjastoja. Vesilaitokselle on myönnetty BEM vesiosaamiskeskuksen valmisteluun valtionavustusta 1 100 000 euroa hallituksen kärkihankkeena olevan sinisen biotalouden kehittämiseen.
 
Vesihuollosta perittävistä maksuista on säädetty Vesihuoltolaissa. Vesihuollon kustannuksiin voidaan sisällyttää uus- ja korjausinvestoinnit sekä käyttötalouden menot.  Maksujen tulee vastata mahdollisimman hyvin vesihuollon todellisia kustannuksia. Vesihuoltolakiin perustuva vesihuollon kehittämisvelvollisuus liittyy lähinnä vesihuoltopalvelujen järjestämisvastuuseen kunnan alueella.

Vesiosaamiskeskuksen tavoitteena on, että se houkuttelee yrityksiä ja tutkimuslaitoksia sekä luo ympärilleen merkittävää, kansainvälistä liiketoimintaa.  Osaamiskeskuksen tavoitteiden mukainen toiminta ei sisälly kunnan tuottamiin vesihuoltopalveluihin eikä se näin ollen kuulu vesilaitoksen tehtäviin. Osaamiskeskus on mahdollista toteuttaa puhdistamotoimintojen uudelleenjärjestelyllä, esimerkiksi  kumppanuutena vahvan veturiyrityksen kanssa. Tämä voidaan toteuttaa hankkimalla puhdistamojen ja koelaitoksen operointipalvelu sekä kunnossapitotyöt markkinoilla toimivilta yrityksiltä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että EcoSairilan kasvualustaan sisältyvä vesiosaamiskeskus BEM toteutetaan ja siihen liittyvät puhdistamojen operointi ja kunnossapitopalvelut hankitaan ulkopuoliselta taholta kumppanuusperiaatteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Anne Bergman ilmoitti olevansa estellinen (työskentely jätevedenpuhdistamoilla) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.