Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen 1.1.2023 alkaen

MliDno-2022-5736

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitoksen vuoden 2023 perus- ja käyttömaksuja esitetään korotetavaksi 1.1.2023. Vuoden 2022 alusta voimassa ollut arvonlisäverollinen vesimaksu on 2,43 €/m3 ja jätevesimaksu 3,37 €/m3. Veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksut 1.1.2023 alkaen on esitetty alla olevissa taulukoissa. Käyttö- ja perusmaksuihin sisältyy 9 % korotusesitys.

Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2023                                                    

  €/m3, veroton €/m3, alv 24 %
Vesi  2,14 € 2,65 €
Jätevesi  2,96 € 3,67 €
Yhteensä  5,10 € 6,32 €

 

Veden ja jäteveden perusmaksut (alv 0 %) 1.1.2023                                                                 

 • 20 mm:n mittari ja omakotitalot 7,64 €/kk
 • 25 mm:n mittari 8,93 €/kk
 • 30 mm:n mittari 11,68 €/kk
 • 40 mm:n mittari 15,26 €/kk
 • 50 mm:n mittari 16,57 €/kk
 • 80 mm:n mittari 38,19 €/kk
 • 100 mm:n mittari 57,32 €/kk

 

Perustelut

Mikkelin Vesiliikelaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein kaupunkistrategian mukaisesti. Liikelaitoksen on vesihuoltolain mukaisesti katettava kaikki käyttömenot, investoinnit ja lainanhoitokulut sekä suorittaa korvaus peruspääomasta, omilla tuloillaan. Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on liikelaitoksen liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Saavuttaakseen sitovat tavoitteet vuonna 2023 sekä varmistaakseen rahoituksen riittävyyden myös tulevina vuosina, Mikkelin Vesilaitoksen vuoden 2023 perus- ja käyttömaksuja ehdotetaan korotettavaksi 1.1.2023 alkaen. Myydyn vesi- ja laskutetun jätevesimäärän arvioidaan edelleen hieman alenevan vuoden 2022 tasosta. Sähkönhinnan voimakkaalla vaihtelulla sekä sähkönsäästösuosituksilla voi kuitenkin olla vielä ennakoimattomia vaikutuksia asiakkaiden vedenkulutukseen.  

Veden hinta muodostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta. Vedestä perittävien maksujen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien vesi- ja jätevesiverkostojen sekä laitosten investointimenot rahoituskuluineen. Perusmaksu on kiinteistökohtainen maksu, joka määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Perusmaksutuloilla katetaan vesi- ja jätevesiverkostojen sekä puhdistamojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Perusmaksuilla katetaan myös vesi- ja jätevesiverkostoon sekä veden ja jäteveden puhdistukseen liittyviä investointeja. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Käyttömaksu peritään erikseen veden toimittamisesta ja jäteveden siirrosta ja puhdistuksesta.

Veden hintaan vaikuttavista tekijöistä valtaosa muodostuu kiinteistä kustannuksista. Niihin ei veden käyttömäärällä ole suoraa vaikutusta. Vesilaitoksen sähkökustannuksen arvioidaan nousevan 1,6 M€ vuoden 2022 tasosta. Puhdistamolietteen käsittelykustannus tulee nousemaan toimitussopimukseen sisältyvän indeksin mukaisesti 33,9 %. Korotus lisää vesilaitoksen lietekustannuksia 170 000 euroa.  Euroopan sähkö- ja kaasuenergian hinnannousu ja saatavuushäiriöt näkyvät laitoskemikaaleista erityisesti lipeän ja happojen voimakkaana hinnannousuna. Kemikaalikustannuksiin vaikuttaa myös yleinen kustannustasonnousu. Laitoskemikaalikustannusten arvioidaan nousevan noin 50 000 € kuluvan vuoden tasosta.  Veden kustannuksiin ja hinnoitteluun vaikuttava meganismi on yhteiskunnassa poikkeuksellisen korkea kustannustason nousu sekä palveluiden hinnan nousu.

Veden oikealla hinnoittelulla varmistetaan, että vesi on laadukasta, se toimitetaan turvallisesti ja että jätevedet palautetaan puhdistettuna luonnon kiertokulkuun ympäristövaikutukset minimoiden.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää vesi- ja jätevesimaksuiksi 1.1.2023 alkaen: vesimaksu 2,65 €/m3 (sis. alv 24 %) ja jätevesimaksu 3,67 €/m3 (sis. alv 24 %). Perusmaksuja korotetaan 9 % alkaen 1.1.2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilintarkastaja, Talouspalvelut, Vesilaitos

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.