Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Esitys määrärahamuutoksista 10/2022, Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2022-1640

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesihuoltopäällikkö, reijo.turkki@mikkeli.fi
  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintaympäristössä ja Vesiliikelaitoksen toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja käyttötalouden toteumaa arvioidaan suhteessa vuodelle 2022 asetettuun talousarvioon.

Numeerisesti arvioiden:

  • Henkilöstökulut ja poistot toteutuvat talousarvion mukaisina
  • Aineet ja tarvikkeet +607 600 euroa
  • Palveluiden ostot +961 000 euroa
  • Muut kulut +31 400 euroa

 

eli kustannukset ovat kokonaisuudessaan 1 600 000 euroa enemmän kuin talousarviossa, mikä aiheuttaa vastaavan liikeylijäämän muutoksen.

Liiketoiminnan tulot ovat kehittyneet talousarvion mukaisina ja ovat edellistä vuotta suurempia (+10 000e).

Heinäkuun ennustetta tehtäessä arvioitiin, että vanhan puhdistamoalueen kauppa toteutuisi syksyllä tavalla, joka olisi näkynyt positiivisempana talouden tuloksessa. Syksyn aikana valmistuneen kohteen arviokirjan arvo nykykaavalla ja tiedossa olevien purkukustannusten suhde on tarkentunut sellaiseksi, että se ei korjaa talouden lukuja arvioidussa suuruudessa.

Talousarviota toteutettaessa on ilmennyt, että sähköä myyvän yrityksen sähkön mittauksen järjestelyt uudella puhdistamolla ovat olleet keskeneräisiä ja laskutus ei ole ollut toteutuneen mukaista. Laskuja on maksettu takautuvasti myös viime vuoden kustannuksien osalta.

Puhdistamojen kemikaaleja on optimoitu (vaihdettu ja laajennettu käyttöä) ja niiden kulutus on ollut määrällisesti suunniteltua isompaa. Puhtaan veden tuotannossakin käytettään kemikaaleja. Kemikaalien hinnat ovat markkinoilla nousseet nopeasti ja sopimuspituudet saatavuudesta johtuen lyhentyneet. Tämä on näkynyt negatiivisesti kustannuskehityksessä. Tämä kemikaalien markkinoilta saatavuus ja hinnoittelumekanismi aiheuttaa osaltaan epävarmuutta myös vuodelle 2023.

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon prosessi on toiminut tehokkaasti, mikä näkyy kasvaneina lietetonneina ja tämän kustannuksena. Samaan aikaan puhdistamolta alapuoliseen Saimaaseen on prosessista palautunut ja huuhtoutunut vähemmän lietettä.

Metsä-Sairilan puhdistamon rakentamisen urakan purkamisen riitatapauksen käsittely on alkanut. Kenkäveron vanhan puhdistamon lopettamiseen liittyvä suunnittelu ja luvitus on aiheuttanut kustannuksia. Näihin liittyviä asiantuntija- ja asianajokustannuksia ei oltu huomioitu talousarviossa.

Metsä-Sairilan puhdistamon käyttöönotoon on liittynyt arvioitua enemmän kustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta alituslupaa Vesilaitoksen sitovana tavoitteena olevaan liikeylijäämään. Liikealijäämäennuste tilikaudelle on -750 000 euroa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.