Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vesiliikelaitoksen toimintasääntö

MliDno-2022-3101

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Vesilaitoksen viranhaltijoiden toimivallasta määrätään kaupungin hallintosäännön ohella Vesiliikelaitoksen omassa toimintasäännössä, jonka Vesiliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan 29.5.2018, § 11.

Vesilaitoksen organisaatiossa ja tehtävänimikkeisissä tapahtuu muutoksia alkaen 1.7.2022, minkä seurauksena toimintasääntöön tarvitaan seuraavat muutokset. Alla on esitetty nykyisestä toimintasäännöstä poistettavaksi ehdotettu teksti tummennettuna ja täydennykset kursiivina. Ehdotus toimintasäännöksi alkaen 1.7.2022 on liitteenä (LIITE).   

2 § Organisaatio

Vesilaitoksen  johtaminen
Mikkelin Vesiliikelaitos toimii yhtenä tulosalueena, jonka liiketoimintaa johtaa liikelaitoksen johtaja (virkanimike vesilaitoksen johtaja). Liikelaitoksen johtaja johtaa ja valvoo tulosyksikköjen toimintaa sekä huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.  Liikelaitoksen johtajan ensimmäisenä sijaisena toimii käyttöpäällikkö ja toisena sijaisena verkostopäällikkö.  sijaisena toimii verkostopäällikkö.

Käyttö

Käyttöyksikön tehtävänä on huolehtia vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten, paineenkorotuspumppaamoiden ja vesisäiliöiden sekä jätevedenpuhdistamojen ja jätevesipumppaamoiden käytöstä, kunnossapidosta sekä korjaustöistä. Käyttöyksikkö huolehtii lisäksi vesihuoltolaitoksen käytönvalvonnasta, vedenottamoiden veden laaduntarkkailusta ja mittauksesta, pohjavesitutkimuksista, jäteveden laaduntarkkailusta, vesistötutkimuksista ja puhdistamolietteen käsittelystä. Käyttöyksikön päällikkönä toimii käyttöpäällikkö.  vesihuoltopäällikkö.

Verkosto

Verkostoyksikön tehtävänä on huolehtia vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston hulevesiviemäriverkostojen käytöstä ja kunnossapidosta sekä korjauksesta. Lisäksi tulosyksikkö huolehtii verkostojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, rakentamisista ja kartoituksesta sekä kiinteistöjen vesimittaroinnista. Liittymispisteet Mikkelin Vesiliikelaitoksen vesihuoltoverkostoihin määrittää verkostopäällikkö tai hänen sijaisensa. Verkostoyksikön päällikkönä toimii verkostopäällikkö.

 

3 § Vesilaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta:

Vesilaitoksen johtajan tehtävänä on johtaa vesilaitok­sen toimintaa sekä vastata johtokunnassa käsiteltä­vien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten täytäntöön­panosta.

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, vesilaitoksen johtaja­ päättää laitoksen osalta seuraa­vista asi­oista:

1) hankinnoista ja irtaimen omaisuuden myynnistä hankintaohjeen ja johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti

2) suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sopimuksista päättäminen, kun niiden arvo on alle 300 000 €/sopimus (alv 0 %)

5) vesilaitoksen liittymissopimukset, käyttösopimukset ja teollisuusvesisopimukset

4 § Käyttöpäällikön  vesihuoltopäällikön ja verkostopäällikön yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Käyttö- Vesihuolto- ja verkostopäällikön tehtävänä on:

1) johtaa, suunnitella ja kehittää yksikön toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa ja vastata yksikölle asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta

7) huolehtia häiriötilannevalmiudesta ja yhteistyöstä yksikön ja sidosryhmien välillä.

 

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, käyttö-, vesihuoltopäällikkö ja verkostopäällikkö päättävät yksikköjensä osalta johtokunnan tai liikelaitoksen johtajan hyväksymien yleisten perusteiden ja hankintaohjeen mukaisesti:

- suunnittelusopimukset enintään 25.000 euroa

- urakkasopimukset enintään 50.000 euroa

- hankintasopimukset enintään 50.000 euroa. 

- tulosyksikön toimialaan liittyvien talousarviossa esitettyjen suunnitelmien hyväksymisestä, kun hankkeen kustannusarvio on enintään 25.000 euroa.

Verkostopäällikkö allekirjoittaa vesilaitoksen liittymissopimukset, käyttösopimukset ja teollisuusvesisopimukset.

 

5 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Johtokunta voi päätöksellään siirtää alaiselleen viranhaltijalle tässä toimintasäännössä annettua päätösvaltaa toiselle viranhaltijalle.  Päätösvallan siirtämistä koskevista päätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä, josta ilmenevät päätösvaltaa koskevat asiat ja viranhaltijat, joille päätösvaltaa on siirretty.

Liikelaitoksen johtaja voi omalta osaltaan siirtää niitä tehtäviä ja sitä päätösvaltaa, joka hänelle kuuluu tämän toimintasäännön mukaan, alaisilleen (viranhaltijoille viranhaltijalle). Kaikista hankinnoista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää, että Vesiliikelaitoksen toimintasääntöä muutetaan edellä esitetyllä tavalla alkaen 1.7.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesilaitos, Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.