Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muut asiat

Päätös

Mikko Pöyryn kysymysten johdosta Reijo Turkki kertoi, että Maastorakentajien sopimuksen purkamista koskevassa riita-asiassa odotetaan edelleen käräjäoikeuden päätöstä ja että Otapro on siirtämässä tutkimus- ja koelaitosta Kenkäveronniemestä Metsä-Sairilan puhdistamolle.

Paula Pitkosen kysymysten johdosta Reijo Turkki kertoi, että Jouni Riihelä huolehtii siitä, että henkilökunnan työn vaativuuden arvioinnit ja sijaisuusjärjestelyt saatetaan ajan tasalle ja että talousarvion toteutumasta annetaan raportti syyskuun kokouksessa.

Perttu Noponen esitti, että johtokunta voisi osallistua vesilaitoksen henkilökuntapalaveriin joko 25.8. tai 29.9. Tästä tulee erillinen kutsu jäsenille.

Keskusteltiin ehdotetusta vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.