Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kenkäveronniemen, Anttolan, Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren jätevesipuhdistamojen vesistövaikutustarkkailu 2021

MliDno-2022-3105

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Jätevesipuhdistamojen purkuvesistöjen tilaa seurataan puhdistamojen ympäristöluvissa asetettujen lupamääräysten pohjalta laadittujen vesistötarkkailuohjelmien mukaisesti. Puhdistamokohteisista tarkkailutuloksista kootaan vuosittain yhteenvetoraportit jotka toimitetaan puhdistamojen ympäristölupia valvoville viranomaisille. 

Yhteenvetoraportit esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Kenkäveronniemen, Anttolan, Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren jätevesipuhdistamojen vesistövaikutusten vuosiyhteenvetoraportit 2021.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.