Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025

MliDno-2021-2570

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022- 2025 perustuvat Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Vesilaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2022 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin, kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Palvelutuotannossa lähtökohtana on tuottaa toiminnan ja riskien kannalta hallittavaa vesihuoltoa toiminta-alueella. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 2–6 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, ohjelmakortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 21.6.2021 § 277.  Vesilaitoksen talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään raamin mukaista 6 660 000 euroa.  Liikevaihdoksi esitetään 12 849 100 euroa ja toimintakuluiksi 6 189 100 euroa.

Seuraavassa on esitetty Mikkelin Vesilaitoksen liikevaihto, toimintakustannukset ja toimintakate vuoden 2020 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2021 talousarviossa ja 2022 talousarvioesityksessä.

( 1000 €)

TP 2020

TA 2021

TA esitys 2022

Liikevaihto

Liiketoiminnan kulut

Toimintakate

12 485 197

5 894 528

6 590 669

12 704 000

6 333 600

6 370 400

12 849 100

6 189 100

6 660 000

Talousarvion 2022 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2021 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 849 100 euroa.
  • Käyttökuluiksi muodostuu 6 189 100 euroa ja toimintakatteeksi 6 660 000 euroa.
  • Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 560 000 euroa.
  • Veden ja jäteveden käyttömaksua korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,68 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksuja korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva myyntitulojen lasku. Korotuksella pyritään vastaamaan myös yleisesti kohonneisiin tuotannon kustannuksiin, kuten palkka- ja energiakustannuksiin. Pidempiaikaisena talouden tavoitteena on varmistaa liikelaitoksen taloudellinen tasapaino ja että toimintakate riittää kattamaan lainojen korkomenot, poistot sekä peruspääomakorvauksen. Korotus mahdollistaa pääomakulujen hoitamisen sekä vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 20 euron ja perusmaksun korotuksesta 3,5 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Vuoden 2022 liikeylijäämäksi muodostuu 840 000 euroa ja tilikauden alijäämäksi 250 000 euroa.

Investointien kokonaismäärä on 2 560 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 1 290 00 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä paineenkorotusasemien ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen.

Verkostoinvestointien loppusumma on 1 270 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Metsä-Sairilan asemakaava-alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerauskohteet ovat Meijeripuiston viemäri ja Ahonkatu. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 400 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä (LIITE).

Investointeihin varatut määrärahat ovat sitovia ja niiden ylittämien vaatii kaupunginvaltuuston hyväksymisen. 

Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä (LIITE).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2022. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Päätös

Keskustelun aikana Mikko Pöyry esitti, että talousarvioesitystä 2022 ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän päätösehdotus hyväksyä. Hyväksyttiin.

Mikko Pöyry jätti eriävän mielipiteen asiasta.

 

Eriävä mielipide

Mikko Pöryn eriävä mielipide: 

KH on kokouksessaan 12.10.2020 päättänyt, jos operoija tulee, ei vesimaksut saa nousta indeksikorotusta enempää. Se on merkitty pöytäkirjaan ja sen on KH hyväksynyt. Mikkelin vesimaksut ovat jo nyt korkealla ja helpoin keino on kerätä puuttuva raha veronmaksajien kukkarosta, muutenkin korkeiden maksujen ja verotuksen kunnassa pitää olla toinen keino kerätä puuttuva rahamäärä. Esim kilpailuttaa uudelleen lietteen hävittäminen. Aiemmin maksu/v ollut 235t€ nyt 360-380t€/v

https://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_12102020/MetsaSairilan_jatevedenpuhdistamon_opero(34221)

Lisäksi Petri Pekonen esitti Kirsi Olkkosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ehtona puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille on se, että vesimaksut eivät nouse nykytasolta, pois lukien indeksikorotukset. Puheenjohtaja tiedustelu voidaanko Petri Pekosen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. (suora kopio pöytäkirjasta)

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja –suunnitelasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja –suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarvio viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Kaupunginhallitus ei tehnyt muutoksia Vesilaitoksen talousarvioesitykseen kokouksessaan 7.12.2021. Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 13.12.2021. Kaupungin talousarviokäsittelyssä mahdollisesti tulevat muutoksen viedään Vesilaitoksen talousarvioon.  

Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000 euroa sekä liikeylijäämä 840 000 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen tuloskortti, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat liitteenä.

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylitykset käsitellään lisätalousarvioesityksinä.

Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä.

Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion sekä investointiohjelman vuodelle 2022. Investointiohjelman loppusumman ylitykset käsitellään lisätalousarvioesityksinä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Meidän It- ja Talous Oy, Tilintarkastaja, Vesilaitos

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.