Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Vesilaitoksen johtajan katsaus

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Jouni Riihelä kertoi, että vesilaitoksen johtajan valintaa käsitellään kaupunginhallituksessa 19.12.2022. Haastattelussa ja ulkopuolisen arvioijan testattavana on ollut kolme hakijaa. Vaikka valintapäätös tehtäisiin heti, on todennäköisesti odotettava päätöksen lainvoimaisuus ja sen jälkeen valitun henkilön irtisanomisaika nykyisestä työstään ennen kuin hän ottaa viran vastaa. Jouni Riihelä toimii vesilaitoksen johtajana siihen saakka.

Jouni Riihelä kertoi, että henkilöstökyselyn tulokset on käyty läpi henkilökunnan kanssa. Asia oli herättänyt paljon keskustelua ja tässä yhteydessä oli pohdittu keinoja mm. työilmapiirin parantamiseksi. Rekrytointeja on käynnissä ja henkilöstövajeen korjaantuminen helpottaa työpaineita.

Jouni Riihelä kertoi, että BEM-tilaisuudet onnistuivat hyvin ja osallistujat olivat tyytyväisiä. Henki oli positiivinen ja usko hankkeeseen kasvaa. Samoin 101-vuotisjuhlatilaisuus onnistui hyvin ja henkilökunta oli tyytyväinen. Paula Pitkonen sai erityiset kiitokset järjestelyistä.

Muut tilaisuuksiin osallistuneet olivat samaa mieltä.

Erja Haukijärvi toivoi, että niille, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua tilaisuuksiin, järjestettäisiin vierailukäynti myöhemmin.

Paavo Puhakka toivoi, että median kautta saataisiin julkisuuteen myös positiivista tietoa uudesta puhdistamosta ja Eco-Sairilasta. Nyt uutiset ovat lähes poikkeuksetta negatiivisia.

Jouni Riihelä kertoi, että negatiivista huomiota saanut puhdistamon ohivuoto oli normaali ilmiö eikä aiheuttanut vahinkoa vesistölle. Menettelytapa ohivuodoissa on, että vesilaitos ilmoittaa niistä valvovalle viranomaiselle eli ely-keskukselle ja tämä päättää, millä tavalla asiasta tiedotetaan. Kaupunki ei siis voi tiedottaa tällaisesta omatoimisesti.

Jouni Riihelä kertoi, että puhdistamohankkeen urakkariidassa odotetaan käräjäoikeuden päätöstä 28.12.2022. Se saanee taas paljon huomiota mediassa.

Talousasioiden osalta Jouni Riihelä selvitti, miten vesilaitoksen kustannukset jakautuvat eri sopimuskumppaneiden kesken. Tänä vuonna suurimmat laskuttajat ovat olleet ESE ja Lumme-energia sähköstä ja Operon puhdistamoiden operointi- ja ylläpitopalveluista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin katsaus tiedoksi ja päätettiin järjestää johtokunnan jäsenille laitoskierrokset, joilla pääsee tutustumaan myös puhdasvesipuoleen.

Päätettiin, että jatkossa isoista ohivuodoista ja vastaavista tilanteista raportoidaan myös johtokunnalle ja että käräjäoikeuden päätös puhdistamohankkeen urakkariidassa lähetetään tiedoksi johtokunnan jäsenille, kun se saadaan käräjäoikeudelta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.