Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2024

MliDno-2020-1587

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2024 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2021 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Toiminnallisia sitovia tavoitteita esitetään 2–6 kappaletta. Vesilaitoksen strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

Uuden vesihuoltolain hulevesiviemäröintiä koskevat muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Hulevesien viemäröinti siirtyy kaupungille vuoden 2021 alussa. Siirron taloudelliset vaikutukset on huomioitu Vesilaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, ohjelmakortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 11.8.2020 § 314.  Vesilaitoksen talousarvioesityksessä johtokunnan netoksi esitetään 6 370 000 euroa.  Liikevaihdoksi esitetään 12 700 000 euroa ja kuluiksi 6 334 000 euroa. Liikeylijäämäksi muodostuu 2 200 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 12 116 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 120 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 826 000 euroa ja netoksi 6 410 000 euroa.

Talousarvion 2021 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2020 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 700 000 euroa.
  • Käyttökuluiksi muodostuu 6 334 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 370 000 euroa.
  • Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 736 000 euroa.
  • Puhdistamohankkeen loppuvaiheen töihin varataan 4 000 000 euroa.
  • Veden käyttömaksua korotetaan 3,0 %. Jäteveden käyttömaksua ei koroteta johtuen hulevesimaksukäytännön muutoksesta 2021 alkaen. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,54 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Veden käyttömaksun korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 3,0 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 2 200 000 euroa. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä (LIITE).


Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 1 736 000 euroa. Puhdistamohankkeen loppuvaiheen rakennustöihin varataan 4 000 000 euroa. Puhdistamon rakennusurakkasopimukseen purkamisen oikeudelliset edellytykset ja korvausvastuut tullaan selvittämään myöhemmin oikeudenkäynnissä.
 
Laitosinvestointien loppusumma on 670 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitososan saneeraukseen, prosessi- automaatiojärjestelmän päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen.
 
Verkostoinvestointien loppusumma on 1 066 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Metsä-Sairilan alueen verkostolaajennuksiin. Verkostosaneerauskohteet ovat Alasinpolku, Meijeripuisto ja Lentokenttä. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 350 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä (LIITE).
 
Investointeihin varatut määrärahat ovat sitovia ja niiden ylittämien vaatii kaupunginvaltuuston hyväksymisen.  
 
Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä.
(LIITE).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2021. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Vesilaitos, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.