Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2024

MliDno-2019-1494

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2024 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2020 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin, kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta. Strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään samaa ohjelmakorttipohjaa kuin peruskunnassa.

Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioida kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. 

Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, ohjelmakortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen 20.8.2019 § 324  hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 980 000 euroa.

Kehyksen mukainen liikevaihto on 12 624 000 euroa ja kulut 5 644 000 euroa.

Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 12 235 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 140 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 751 000 euroa ja netoksi 6 642 000 euroa.

Talousarvion 2020 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2019 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 624 000 euroa.
  • Käyttökuluiksi muodostuu 5 644 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 980 000 euroa.
  • Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 300 000 euroa.
  • Puhdistamohankkeen pää-, prosessi-, automaatio- ja tulopumppaamourakkaan varataan 18 000  000 euroa.
  • Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3,0 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,48 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %.

Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 19 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,9 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 140 000 euroa. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE).

Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 2 300 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 18 000 000 euroa (LIITE).

Laitosinvestointien loppusumma on 1 000 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varauduttu mm. Pursialan vesilaitoksen pumppusalin muutossuunnitteluun, Hanhikankaan 1. laitososan saneeraukseen, tiedonsiirtoverkkojen päivitykseen sekä jätevesipumppaamojen saneeraukseen. Verkostoinvestointien loppusumma on 1 300 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan VT5 hankkeelle sekä Metsä-Sairilan alueen verkostorakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 650 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin.
 
Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.
 
Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä (LIITE).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2020. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.
Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat  vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Vesilaitos, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat