Vanhusneuvosto, kokous 8.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi

MliDno-2018-1773

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan on vanhuspalvelulain (980/2012) 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa.

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on osa kuntastrategiaa ja kunnan muuta strategista johtamista.

Suunnitelma on otettava huomioon myös valmisteltaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja sen raportointia. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran vuodessa laajempi hyvinvointikertomus.

Vanhuspalvelulain mukaan suunnitelmassa:

  1. arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila
  2. määritellään tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen kehittämiseksi
  3. määritellään toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta ja arvioidaan voimavarat, jotka tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi
  4. määritellään eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa ja
  5. määritellään, miten kunta toteuttaa yhteistyötä kunnan eri toimialojen, julkisten tahojen yritysten sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

Useimpien kuntien/kuntayhtymien verkkosiuilla on ao. kunnan/kuntayhtymän suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Käydään keskustelu suunnitelman laatimisesta.

Päätös

Todettiin valmistelun tilanne ja, että työryhmässä on tärkeä olla mukana vanhusneuvoston edustus.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Essotessa on laadittu Ikääntyvien palvelujen maakunnallinen suunnitelma. Mikkelin kaupungilla laaditaan meneillään olevalle valtuustokaudelle kuntakohtainen suunnitelma, jossa perustana on maakunnallinen suunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Keskustellaan suunnitelman laatimisen tilanteesta ja kirjataan vanhusneuvoston näkemykset etenemisestä.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti pyytää Essotelta kirjallisena maakunnallisen suunnitelman tämän hetken vaiheesta esityksen Mikkelin kaupungin suunnitelmatyön perustaksi. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan muutosagentti Irma Ahokas-Kukkonen esittelemään työn vaihetta samalla mahdollistaen vanhusneuvoston kommentointi ja osallistuminen suunnitteluun. 

Tiedoksi

Essote/vt. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Sari Teittinen,  muutosagentti Irma Ahokas-Kukkonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.