Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Miten varmistamme laadukkaat vanhusten palvelut

MliDno-2018-1773

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kansallisesti on laadittu ja yhteisesti hyväksytty 25 kohdan toimenpidelista vanhusten palveluiden laadun parantamiseksi yksityisellä ja julkisella palvelutuotannon sektorilla. Liite. Miten varmistamme laadukkaat vanhusten palvelut

Vanhusten palveluiden laadun parantamiseksi kansallisesti kokoontuivat yhteiseen työkokoukseen Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintovirasto, Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtionvarainministeriön edustajat, Valvira, yksityiset toimijat, ammattiliittojen edustajat sekä Vanhustyön keskusliitto. Työkokouksessa 1.2.2019 Säätytalolla puheenvuoroista koostettiin toimenpidelista, joilla laadun parantamiseen yhteisesti pyritään. Toimenpiteiden edellyttämät kustannukset julkiselle sektorille hoidetaan poliittisella priorisoinnilla osana julkisen talouden kestävää hoitoa. 

Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Niina Kaukonen esittelee asiaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto käy keskustelun asiasta.

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Todettiin, että Etelä-Savossa on kattava omavalvontasuunnitelma. Omavalvonnasta Essotessa vastaavat toiminnanohjaaja Ria-Liisa Jokinen ja palvelupäällikkö Niina Helminen. 

Epäkohtiin puututaan aktiivisesti. Henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan puutteista toiminnassa.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.
Kaikissa palveluasumisen yksiköissä on omavalvontasuunnitelma.

Merkitään, että vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen ja vt. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Sari Teittinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.