Vanhusneuvosto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma

MliDno-2018-1773

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Hyvän elämän ohjelmassa on asetettu toimenpiteeksi laatia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma.

Kunnilla on vastuu asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä. Kunnan osalta tähän suunnitelmaan toivotaan näkyväksi laaja-alaisesti hyvinvoinnin edistämisen eri näkökulmat, ennaltaehkäisevä työ ja voimavarojen tukeminen kunnan toiminnassa ja yhteistyössä kunnan alueella toimivien muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, seurakunnan, oppilaitosten, yrittäjien ja sote-toimijan kanssa. Suunnitelmassa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen –ohjelman tavoite laati kunnille ikäihmisten terveysliikuntaohjelma sekä maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja Prosenttiperiaatteen  laajentamisen kärkihankkeen ehdotukset kunnille ja sotetoimijalle.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa - hallituksen kärkihankkeessa on laadittu kuvaus ikääntyvien palvelukokonaisuudesta Etelä-Savossa vuoteen 2025 ja suunnitelma maakunnallisen ikäihmisten palvelukuvauksen laatimisesta. Liite 1 Ikääntyvien palvelukokonaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2025.

Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Niina Kaukonen Essotesta esittelee maakunnallisen suunnittelun kokonaisuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Käydään keskustelu suunnitelman laatimisesta, aikataulusta ja siihen liittyvistä näkökulmista.

Päätös

Maakunta-soten suunnittelun kaatumisen jälkeen on STM ohjeistanut, että sote-valmistelua jatketaan. Ikääntyvien palvelukokonaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2025 -esitys  on täydentynyt STM:n ohjeistuksien myötä. Esityksessä kuvataan ennaltaehkäisevät palvelut, sotepalvelut sekä myös muut hyvinvointia tukevat palvelut.

Suunnitelman laatimista ohjaa lainsäädäntö. Voimassa olevassa vanhuspalvelulaissa suunnitelman laatiminen velvoitetaan kunnille. Tulee ratkaista, miten yhdistetään maakunnallinen ja kuntien suunnitelma. Tärkeänä nähdään muun muassa taitekohtien tarkastelu ja tuen kohdentaminen näihin vaiheisiin, kuten eläköitymiseen tai yksinjäämiseen esim. leskeksi jäämisen yhteyteen tai puolison sairastumiseen. 

Etelä-Savossa on Sitran kanssa todennettu ennakoivan työn vaikuttavuutta hyvinvointiin ja taloudellista vaikuttavuutta. 

Suunnitelmaan lisätään kehittämishankkeiden, kuten VESOTE-elintapaohjauksen, Voimaa vanhuuteen – ohjelman toimenpiteet, Huoli-ilmoitus-malli. Huoli-ilmoitus on aktiivisesti käytössä. Huoli-ilmoituksia on tullut v. 2018 yli 250. Ilmoituksia ovat tehneet eniten apteekkien henkilökunta ja isännöitsijät. Todettiin, että ilmoituslinkki voisi olla myös kuntien sivuilla. Tarkastetaan onko tieto kuntien sivuilla ja viedään myös sinne, ellei jo ole. Vt. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Sari Teittinen tarkastaa asian.

Valtakunnallinen linjaus on, että palveluohjaus- ja neuvonta keskitetään. Palveluneuvontaa ja ohjausta annetaan myös ilman palvelutarvetta. Terveydenhuollon ajanvarauksiin otetaan käyttöön Etelä-Savossa valtakunnallinen puh. 116 117. 

Omatorilla toimii etäkotihoito. Yli 30 potilasta on etähoidon piirissä. Kotihoidon toimintaa on kehitetty ja resursoitu viime vuonna lisää hoitohenkilökuntaa ja keskitetty johtamisvastuu yhdelle henkilölle. Palvelupäällikkö Maija Loponen vastaa kotihoidon kokonaisuudesta. Mikkelin kotihoito on valtakunnallisesti parhaiten resursoitu. Panostetaan siihen, että potilaan luona aika käytetään täysimääräisesti potilaan asioihin.

Hallituksen kärkihankkeessa on laadittu omais- ja perhehoidon toimintaohjelma koko Etelä-Savon alueelle. Perhehoitokoteja on Etelä-Savossa 14 vanhuspalveluissa, 25 vammaisten hoidossa. Omais- ja perhehoidon kokonaisuudesta vastaa Essotessa koordinaattori Sarianna Maaranen. Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry toimii Essoten Omatorilla, joka mahdollistaa saumattoman yhteistyön toiminnassa. Omaishoidon tukimuodoista kannattaa kysyä, onko kannattavaa ottaa tuki rahana vai palveluina. Tuen tavoite on tukea omaishoitajan jaksamista.  Omaishoidon tukihakemuksia on tullut runsaasti. 

Omatorilla on muistiklinikka ja sitä kautta tarjotaan geriatrisia palveluita. 

Palveluasumisessa maksut ovat yhtäläiset, ostaako palvelun palvelusetelillä yksityiseltä vai julkiselta toimijalta. Lain säätämän oikeuden mukaisesti maksujen huojennuksen avulla turvataan jokaisen asuminen, lääkkeiden ostot ja muiden välttämättömien menojen kattaminen.

Suunnitelman laatimisesta linjattiin seuraavaa: Vanhusneuvosto haluaa hyödyntää laajemman maakunnallisen selvityksen kunnan työn pohjaksi ja siihen halutaan täydentää kunnan ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta. Huomioidaan myös alueellisen hyvinvointikertomuksen ja kunnan hyvinvointikertomuksen linjaukset. Suunnitelmaan kootaan myös ikäihmisten terveysliikuntaohjelman toimenpiteet sekä kulttuurihyvinvointiin liittyvät tavoitteet ikäihmisten osalta.

Suunnitellaan yhdessä Essoten ja kaupungin toimijoiden kesken syksyyn yhteinen työpaja suunnitelman työstämiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.