Vammaisneuvosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vammaisten henkilöiden haasteiden kartoittaminen

MliDno-2019-1525

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on edellisessä kokouksessaan 5.6.2019 todennut muissa esille tulevissa asioissa, että neuvosto pyytää syksyllä vammaisyhdistyksiä kokoamaan vammaisten henkilöiden haasteita arjen tilanteissa, palveluissa ja eri toiminnoissa. Asiasta on tarkoitus järjestää yhteinen työpajatilaisuus yhdistysten kanssa. Samalla kartoitetaan sitä, onko Essoten käytännöissä tapahtunut vammaisten arkea heikentäviä muutoksia. Monilla vammaisilla on se kokemus, että kielteisten palvelupäätösten määrä on lisääntynyt. Lisäksi esimerkiksi avustajien matkakuluista saatetaan tehdä päätöksiä vasta jälkikäteen, vaikka asiakkaan kannalta olisi oleellista saada tieto korvattavista kustannuksista jo ennen matka toteuttamista.

Vammaisneuvosto voi yhdistysten kanssa laatia kartoituksen tulosten pohjalta parannusehdotuksia ja kehittämisideoita sekä viedä niitä eteenpäin mm. päätöksentekoon. Kartoituksen apuna saatetaan käyttää kyselyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Järjestetään syksyn aikana tapahtuma, johon kutsutaan vammaisyhdistyksiä ja niiden edustajia. Tapahtuman tavoitteena on kartoittaa vammaisten arjen haasteita ja erilaisissa vammaispalveluissa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Sovitaan tapahtuman päivämäärästä ja sovitaan myös mahdollisen erillisen kyselyn tekemisestä.

Päätös

Päätettiin, että toteutetaan ensin kysely vammaisryhmille ajankohtaisista haasteista. Kyselyn jälkeen järjestetään tapaaminen, jossa keskustellaan haasteista ja ratkotaan, miten edetään. Tapaamiseen kysytään mukaan vammaisten oikeuksia tunteva lakimies sekä Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Niina Kaukonen. Tapahtuman järjestämiseen kutsutaan mukaan Essoten vammais- ja vanhusneuvosto.

Suunnittelutyöryhmään, joka suunnittelee kyselyn ja tapahtuman nimettiin Sanna Paasonen, Timo Petäjämäki, Hanna-Noora Hurri, Anneli Liukkonen ja Kauko Väisänen. Ryhmä kokoontuu mahdollisimman pian.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on työstänyt kyselyä ja vastauksia kerätään järjestöjen ja kaupungin viestinnän kautta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto toteaa kyselyn tilanteen ja tekee jo mahdollisesti saatujen vastausten perusteella johtopäätöksiä suunnitteilla olevaa tilaisuutta varten. 

Päätös

Laadittu kyselylomake toteutetaan webropol-kyselynä. Pyydetään kaupungin viestintää laatimaan kysely webropol-muotoon ja laittamaan se kaupungin www-sivuille, sekä laitetaan Esteryn kautta jäsenjärjestöille. Kyselyaikaa annetaan kaksi viikkoa. Kyselyn tuloksiin perehdytään ja käsitellään seuraavissa kokouksissa ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet. 

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kysely on toteutettu ajalla 14.-27.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto käy keskustelun kyselyn tuloksista ja päättää jatkotoimista. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti, että kyselyä jatketaan 30.11.2019 saakka. 

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suunnitteluryhmä (Sanna Paasonen, Timo Petäjämäki, Hanna-Noora Hurri, Anneli Liukkonen ja Kauko Väisänen) esittelee kyselyn keskeiset tulokset. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto päättää jatkotoimista. 

Päätös

Vastauksia saatiin yhteensä 68. Todettiin kyselyn tulokset olevan karua kuvausta todellisuudesta. Vammaisten oikeuksista tiedottaminen on puutteellista. Tietoa tarvitaan lisää myös kolmannen sektorin toimijoista. Viranhaltijat voivat aktiivisemmin paneutua asiakkaan kokonaistilanteeseen ja yhteistyö kautta palvelusektorin voisi olla parempaa. Virkailijoiden saavutettavuus tulee olla parempi myös.

Vammaisneuvosto päätti, että valmistelutyöryhmä kokoontuu tammikuun 2020 alussa ja työstää tuloksista yhteenvetoa eteenpäin. Suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Koko vammaisneuvostolle on jaettu kyselyn yhteenvetoraportti ja jokainen voi kommentoida kyselyn tuloksia sähköpostitse.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvoston pienryhmä on käynyt kyselyn läpi ja laatinut siitä yhteenvetomuistion. Kyselyraportti ja yhteenvetomuistio on lähetetty Essoten vammaispalveluiden toimijoille tiedoksi ja pyydetty vammaisneuvostolle yhteistyötapaamista heidän kanssaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto keskustelee kyselyn käsittelyn tilanteesta.

Päätös

Merkittiin tilanne tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.