Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Rahulan koulun lakkauttaminen, vammaisneuvoston esteettömyyslausunto

MliDno-2018-2088

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 71 kaupunkirakenneselvityksen, jossa on hyväksytty toimenpide-ehdotukset Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2018 talousarvion valmistelun aikana on päädytty siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden.

Kaupunkirakenneselvityksen palveluverkkotarkastelun yhtenä lähtökohtana talouden tasapainotuksen ohella oli selvittää mm. perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä. Terveiden ja turvallisten toimitilojen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla tavoitteena on paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena on toimivat yksiköt, joista toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötalousmenoihin. Palveluverkkotarkastelussa selvitettiin tilatarve varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnallisuuden näkökulmasta, väestöennusteiden ja oppilasmääräennusteiden pohjalta tavoitteena varhaiskasvatus ja perusopetus lähipalveluna – myös kiinteistöjen kuntoarviot ovat olleet toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona. Lisäksi tavoitteena on ollut muodostaa alueellisia kokonaisuuksia, joissa koulu- ja/tai päiväkotirakennukset lähiliikuntapaikkoineen toimisivat alueellisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, jotka mahdollistavat alueen asukkaille, järjestöille, yhdistyksille ym. toimijoille tiloja yhdessä ololle ja yhteiselle tekemiselle. Tätä koskevat mahdolliset muutokset palvelurakenteessa päätetään vuosittain talousarviossa tai erillispäätöksinä.

Kaupunkirakenneselvityksessä esitetään Rahulan koulua yhdistettäväksi Sairilan kouluun elokuun alusta 2019 alkaen. Rahulan koulurakennuksessa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi Rahulan koulun oppilaat opiskelevat lukuvuonna 2018-2019 väistötiloissa Sairilan koulussa.  Sairilan koulu sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Rahulan koululta. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan koulun oppilaat sijoitetaan jatkossakin Sairilan kouluun.

 

Sairilan koululla pidettiin kaupunkirakenneselvityksen ja sen Itäinen alue 2 - Rahula, Sairila toimenpide-esityksistä infotilaisuus kuntalaisille 22.5.2018. 

Rahulan ja Sairilan koulujen huoltajille järjestettiin Sairilan koululla 2.10.2018 kuulemistilaisuus, jossa huoltajille esiteltiin kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset sekä laaditut lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arvioinnit. Huoltajien kanssa käytiin keskustelua Rahulan koulun lakkaamisesta, esitellyistä arvioinneista sekä oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Valmistelumateriaali ja muistio kuulemistilaisuudesta ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arviointien käsittelyä jatkettiin huoltajien kanssa työpajassa, joka pidettiin 10.10. Rahulan koulun liikuntatilassa. Myös 10.10. pidetyn työpajan muistio on liitteenä.

Rahulan koulun henkilöstöä on kuultu ja asiaa esiteltiin yt-neuvottelukunnassa 11.10.2018.

Läsnäololistat 2.10. ja 10.10.2018 tilaisuuksista ovat oheismateriaalineina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Rahulan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Sairilan kouluun 1.8.2019 alkaen, jolloin Rahulan oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Sairilan koulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti, että asiasta pyydetään lausunnot Pitäjän aluejohtokunnalta, lasten parlamentilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 22.11.2018 mennessä.

Keskustelun aikana puheenjohtaja Taina Harmoinen teki seuraavanlaisen ponnen: Rahula koulun lakkauttamisen jälkeen tulisi Rahulan kyläläisille järjestää mahdollisuus kokoontua ja harrastaa liikuntaa Rahulan koululla ja varata kaupungin talousarvioon tarvittava määräraha tätä varten.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ponsiesitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut, joten ponsi hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto laatii esteettömyyslausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin vammaisneuvoston esteettömyyslausunto lähetettävän seuraavassa muodossaan kaupunginhallitukselle.

Vammaisneuvoston lausunto:

Vammaisneuvosto edellyttää, että Sairilan koulun tilat vastaavat kaikkien oppilaiden tarpeisiin riippumatta vammoista, rajoitteista tai sairauksista. Esteettömyyttä kouluympäristössä edellytetään tarkasteltavan laajasti, kuten tilojen hahmottaminen, aisti-yliherkkyyksien huomiointi, tarkkaavaisuutta heikentävien elementtien minimoiminen, tilojen esteettömyys aistivammaiselle, liikuntavammaisille sekä neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville.


Edellytetään, että koululla ovat mm. tarvittavat luiskat, riittävän leveät oviaukot ja matalat kynnykset pyörätuolille, toimiva inva- WC, hyvä valaistus sisätiloissa, ulko-ovilla ja pihapiirissä, kaikua vaimentavat seinät/katot, opasteet eri muodoissa. Tarvittaessa ne ovat muunneltavissa myös aistivammaisten oppilaiden/työntekijöiden tarpeisiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kasvatus- ja opetuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.