Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Koulutuksiin ja seminaareihin osallistuminen

MliDno-2018-2394

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

  • Osallistuminen vammaisneuvostopäivään 10.12.2018 Pikkuparlamentissa tai etäyhteydessä Mikkelissä.
  • Autismin talvipäivät 8.-9.2.2019, Mikaeli Mikkeli. Edellisessä kokouksessa keskusteltiin, voiko vammaisneuvosto tukea osallistumista. Ehdotettiin tukea joko yhden henkilön osallistumiseen kahtena päivänä tai kahden henkilön osallistumista yhtenä päivänä. Jäsenhinta, jos osallistuja kuuluu Autismi- ja Aspergerliiton jäsenyhdistykseen eli käytännössä Etelä-Savon ADA ry:een, 200 €/2 päivää ja 150 €/1 päivä. Ei jäsenet 290 €/2 päivää, 200 €/1 päivä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Todetaan osallistujat vammaisneuvostopäivään ja päätetään järjestetäänkö yhteinen kokoustila etäyhteyttä varten.

Päätetään vammaisneuvoston jäsenten tukemisesta osallistumisessa Autismin talvipäiville.

Päätös

Vammaisneuvostopäivään 10.12.2018 osallistumisen matkakustannukset ja tarvittavat yöpymiskustannukset maksetaan vammaisneuvoston edustajille vammaisneuvoston budjetista. Matkat toteutetaan mieluiten yhteiskyydein. Osallistujat ilmoittautuvat itse päivään ja lähettävät tiedon osallistumisesta sihteerille.

Autismin talvipäiville osallistumismaksut maksetaan kahdelle henkilölle kahdelle päivälle vammaisneuvoston varoista. Päätettiin, että vammaisneuvoston edustajina ja kustantamana osallistuvat Anneli Liukkonen ja Hanna-Noora Hurri.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16