Vammaisneuvosto, kokous 19.10.2021

§ 69 Vammaisneuvoston edustajan nimeäminen rakennuslupatyöryhmään ja lupa- ja valvontajaostoon

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaosto ja rakennuslupatyöryhmä on lähettänyt pyynnön nimetä vammaisneuvoston edustaja, joka voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijana mukaan näiden toimielinten kokouksiin.

Saatetekstissä kuvataan seuraavaa:

Vammaisneuvoston edustajan osallistuminen lupa- ja valvontajaoston ja rakennuslupatyöryhmän kokouksiin

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään Mikkelin kaupungin esteettömyyssuunnitelmaan sisältyy jatkotoimenpiteiden kohdalla maininta vammaisneuvoston edustajan nimeämisestä lupa- ja valvontajaostoon ja lupatyöryhmään. Edustajan tehtävänä olisi huolehtia erityisesti esteettömyysnäkökulman esiin tuomisesta. Etenkin rakennuslupatyöryhmän työskentelyssä vammaisneuvoston edustajan mukana olosta voisi olla hyötyä, kun käsitellään sellaisia rakennushankkeita, joissa esteettömyysnäkökohtiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lupatyöryhmä käsittelee hakemukset ennen kuin lupapäätöksiä tehdään ja tässä vaiheessa suunnitelmiin on vielä helppo vaikuttaa. Lupatyöryhmän kokouksiin on mahdollista kutsua asiantuntijoita kuultavaksi ja vammaisneuvoston edustajan kutsuminen on varmasti monissa tapauksissa perusteltua, vaikka julkisia rakennuksia ja muita merkittäviä rakennuskohteita koskevista hakemuksista pyydetäänkin aina erillinen vammaisneuvoston lausunto.

Lupa- ja valvontajaoston käsittelee vain harvoin rakennuslupia ensimmäisenä asteena. Jaostoon rakennuslupa-asiat tulevat lähinnä viranhaltijapäätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten kautta. Jaoston kokoonpano on päätetty kaupungin hallintosäännössä ja muita osallistujia voidaan kutsua vain kuultavaksi asiantuntijoina silloin, kun käsiteltävä asia sitä edellyttää. Lupa- ja valvontajaoston ja rakennuslupatyöryhmän puolesta pyydämme, että vammaisneuvosto nimeää edustajansa, joka voidaan kutsua asiantuntijana osallistumaan näiden toimielinten kokouksiin silloin, kun käsiteltävänä on asioita, joissa tarvitaan esteettömyyskysymyksiin liittyvää erityisasiantuntemusta. Toiminnan kannalta selkeintä on, että sama henkilö toimii vammaisneuvoston edustajana molemmissa toimielimissä. Kun rakennuslupatyöryhmän kokoukset ovat keskiviikkoaamuisin työaikana, on edustajaksi syytä nimetä sellainen henkilö, jolla on mahdollisuus osallistua kokouksiin kesken työpäivän.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Nimetään vammaisneuvoston edustaja lupa- ja valvontajaostoon ja rakennuslupatyöryhmään asiantuntijaksi.

Tiedoksi

Hallintopäällikkö Juha Ruuth