Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Saavutettavuusdirektiivin toimeenpano

MliDno-2018-213

Valmistelija

 • Heli Hänninen, palvelukehityspäällikkö, Heli.Hanninen@mikkeli.fi
 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja. Suomessa direktiiviä toteuttaa kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Tätä varten on annettu hallituksen esitys (HE 60/2018). Lakiesityksessä saavuttavuusvaatimusten ohjaus ja valvonta on päätetty sijoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen hieman muokatun sisällön täysistunnossa 12.2.2019. Lakisäädökset hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti. Laki tulee voimaan 1.4.2019 ja siirtyminen saavutettavuusdirektiivin mukaisiin palveluihin tapahtuu vaiheittain.
 
Direktiivi koskee kaikkia Mikkelin kaupungin verkkosivustoja sekä sähköisiä palveluja ja nämä tulee saattaa direktiivin mukaisiksi siirtymäaikojen puitteissa. Mikkelin kaupungin sähköiset palvelut löytyvät pääsääntöisesti osoitteesta https://www.mikkeli.fi/sisalto/verkkoasiointi. Direktiivi koskee myös mm. kaupungin verkkosivuja sekä verkkosivuilta löytyviä liitetiedostoja. Kaupungissa kartoitetaan parhaillaan sivustojen/palvelujen nykytilannetta ja erityisiä ongelmakohtia. 

Palvelukehityspäällikkö Heli Hänninen esittelee saavutettavuusdirektiiviä vammaisneuvostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Kiireellisimpien kehittämistoimenpiteiden kohdentamiseksi toivotaan Vammaisneuvoston tuovan esiin keskeisimmät saavutettavuusongelmat koskien kaupungin verkko- ja sähköisiä palveluja. Vammaisneuvosto keskustelee roolistaan saavutettavuusdirektiivin toimeenpanossa sekä pohtii keinoja ottaa mukaan eri käyttäjäryhmiä jotta erilaisten käyttäjien tarpeet tulevat huomioiduiksi. 

Päätös

Esityksessä todettiin:
Mitä saavutettavuus on?

 • Saavutettavuus on asiakaslähtöistä / ihmiskeskeistä suunnittelua ja tekemistä
 • Näkökulma, joka ottaa fokukseen erilaiset ihmiset, heidän erilaiset tilanteensa ja tarpeensa
 • Inclusive Design, Design for All, ”Suunnittele kaikille” -periaate
 • Saavutettavuus suunnittelun ja tekemisen lähtökohdaksi
   

Mitä sisältöjä direktiivi koskee
Verkkosivustojen sisällöt

 • Verkkoon linkitetyt ”toimisto-ohjelmilla tuotetut” dokumentit
 • Word, Pdf, Excel ja vastaavat
 • Verkossa täytettävät ja lähetettävät lomakkeet
 • Asiointipalvelut
 • Mobiilisovellukset
 • Julkishallinnon intranetit ovat tulossa lain piiriin alkuperäisestä lakiesityksestä poiketen
   

Laki ei koske näitä:

 • Koulujen ja oppilaitosten ”rajatulle ryhmälle rajatun ajan käytössä olevat” opetussisällöt
 • Suorat videolähetykset
 • Verkkokartat ja karttapalvelut
 • Mutta jos kartta on tarkoitettu navigointikäyttöön, sen opastava sisältö pitää antaa saavutettavassa muodossa
   

Siirtymäajat
Täysin uudet tai perusteellisesti uudistettavat verkkosivustot
 

 • Noudatettava saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2019
   

Vanhat verkkosivustot

 • Noudatettava saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2020
 • Mobiilisovellukset
 •  Noudatettava saavutettavuusvaatimuksia 23.6.2021
 •  Pankit, vesi- ja energiahuolto, postipalvelut
 •  Pääsääntöisesti noudatettava saavutettavuusvaatimuksia 1.1.2021
 •  Julkishallinnon intranetit
 •  23.9.2019 jälkeen julkaistujen uusien intranetien noudatettava vaatimuksia
 •  Ennen 23.9.2019 julkaistut intranetit, kun ne uudistetaan perusteellisesti
 • Toimisto-ohjelmilla tehdyt tiedostot edellisten siirtymäaikojen mukaan
 •  Vanhoja tiedostoja ei tarvitse tehdä saavutettaviksi, paitsi jos asiakas tarvitsee niitä asiointiin
   

Saavutettavuuspalaute

 • Jokaisella on oikeus antaa verkkopalvelusta saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella tai muuten sähköisiä kanavia pitkin
 • Palautteeseen on vastattava kahden viikon kuluessa
 •  Käyttäjä voi antaa palautetta huomaamistaan poikkeamista saavutettavuusvaatimusten suhteen pyytää tarkennuksia kohtuuttoman rasitteen perusteluihin pyytää ei-saavutettavaa sisältöä tai palvelua saavutettavuusvaatimukset täyttävässä muodossa tai muuten hänelle sopivalla (saavutettavalla) tavalla
 •  Esimerkiksi sellainen sisältö, johon saavutettavuusvaatimukset eivät ulotu, kuten vanhat pdf-tiedostot
 •  Kohtuuttoman rasitteen perusteella ei-saavutettava sisältö / palvelu
 •  Jos palveluntarjoaja ei anna tietoja saavutettavassa muodossa, sen on laadittava tästä pyynnön tehneelle palvelun käyttäjälle kirjallinen ja perusteltu todistus
 •  Etelä-Suomen Aluehallintovirasto valvoo direktiivin toteutumista
   

Esitys liitteenä.

Lisätietoja:

 • https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus
 • https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
 • https://www.saavutettavasti.fi/
 • http://papunet.net/saavutettavuus
   

Sovittiin, että vammaisneuvoston jäsenistä kootaan asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet voivat olla mukana testaamassa esim. kaupungin verkkosivuja. Asiantuntijoiksi sovittiin Pirkko Luusalo näkövammaisten edustajana, Sanna Paasonen kuulo-näkövammaisten edustajana sekä pj Kauko Väisänen. Muitakin kiinnostuneita voi ilmoittautua mukaan. Autismi-Asperger –oireisten edustajia toivottiin myös mukaan. 

Saavutettavuuteen liittyvää palautteenantokanavaa ei kaupungin verkkosivuilla vielä ole.

Todettiin myös, että kaupungin kotisivuille on toivottu viittomakielinen tiedote tapahtumista.

Merkitään, että palvelukehityspäällikkö Heli Hänninen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.