Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 24.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015

MliDno-2016-402

Kuvaus

Keskushallinnon ohjeiden mukaan toimintakertomukset tilinpäätöstietoineen tulee toimittaa talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 29.2.2016 mennessä.

Mikkelin kaupungin tilakeskus on laatinut vuoden 2015 toiminnasta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen ja toimittanut sen talouspalveluille määräaikaan mennessä.

Tilakeskuksen liikevaihto pääasiallisesti koostuu tilojen vuokratuotoista. Heikkenevä kiinteistökanta asettaa haastetta tilojen vuokrausasteen pitämiseen tavoitellulla tasolla.

Tilakeskuksen vuosi 2015 oli haasteellinen henkilöstön eläköitymisten ja irtisanoutumisen johdosta. Saatiin lupa rekrytoida kunnossapitoinsinööri/sisäilma-asiantuntija, mutta rekrytointi ei tuottanut tulosta vuoden 2015 aikana.

Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta haastavan. Lämmityksestä ja energiakuluista syntyi säästöä lämpimän vuoden ja kiinteistöihin kohdistuvan usean vuoden määrätietoisen energiansäästöohjelman ansiosta. Omaisuuden myyntitulotavoite 2 950 000 euroa ei toteutunut, koska Rantakylä-talon ja Kyyhkylän rakennusten myynnit eivät toteutuneet vuonna 2015.

Tilakeskuksen sitovat tavoitteet saavutettiin pois lukien henkilöstömäärä.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuma

Sitova tavoite Mittari              Toteutuminen
Liikeylijäämä 7 850 000 € 9 522 569 €
Korvaus peruspääomasta 3,6 % 4 749 791 €
Investointimäärärahat 5 460 000 € 5 451 361 €
Vakituisen henkilöstön määrä 18 17 (joista 2 oa.)

Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/myönnetyt lisämäärärahat n. 8 600 euroa. Nettomenot olivat 5 334 258 euroa, saadut avustukset 84 757 euroa, muut tulot 15 702 euroa sekä rakennusten ja osakkeiden myyntitulot 16 643 euroa. Tilakeskus kykeni kattamaan vuoden 2015 nettoinvestoinnit poistoilla + tilikauden ylijäämällä.

Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun saneeraukseen 215 000 euroa. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään määrärahasiirtoja Anttolan yhtenäiskoulun saneeraukseen. Muita suurempia investointien määrärahaylityksiä tuli myös seuraavasti:

  • 2015TA 70 000 euroa Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin, (menot 247 374 euroa), ylitys 177 374 euroa
  • 2015 TA 500 000 euroa Vanhalan koulun peruskorjaus, (menot 714 055 euroa), ylitys 214 055 euroa
  • 2015 TA Päämajakoulun muutostyöt (entinen Yhteiskoulu), (menot 2 037 598 euroa), ylitys 87 598 euroa

Vanhalan koulun peruskorjaus ja Päämajakoulun muutostyöt jatkuvat vuodella 2016 ja useammalle vuodelle jaksottuvien hankkeiden määrärahojen jakautuminen vuosittain on talousarviovaiheessa vaikeasti ennustettavissa. Vanhalan koulun KVR-urakka lisärakennuksen osalta valmistuu n. kaksi kuukautta etuajassa, joten myös laskutukset ovat etupainotteisia. Investointien määrärahaylitykset katettiin muista talonrakennusinvestointimäärärahoista.

Tehdyt määrärahamuutokset ja kohdekohtainen toteuma ilmenevät toimintakertomuksen liitteenä olevasta investointien toteumataulukosta.

Lisäksi rakennettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen  (Naisvuoren päiväkoti) vuokrausvaihtoehdolla ja kohde valmistui joulukuussa 2015.

Tulot/menot/toimintakate

  TA 2015 Toteuma 31.12.2015
Toimintatuotot (sis. valmistus
omaan käyttöön)
 31 700 000        32 790 563
Toimintakulut  16 550 000  15 775 203
Toimintakate  15 150 000  17 015 360

Toiminnan tuotot olivat n. 1,1 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa.

Toiminnan kulut alittuivat n. 770 000 eurolla johtuen lämpö- ja energiakulusäästöistä (n. 800 000 euroa), henkilöstökulusäästöistä (n. 104 000 euroa). Toimintakuluja kasvattivat koulujen korjaus- ja muutostöiden takia väliaikaisten väistötilojen vuokraaminen.

Korjausvelan kasvua nykyisellä investointi- ja kunnossapitotasolla ei pystytä hallitsemaan. Koska kaupungin talous ei mahdollista lisäinvestointeja, palveluverkkoa tulee edelleen tiivistää ja tilatehokkuutta parantaa. Ylläpitokulujen alentamiseksi kannattamattomimpia vajaakäyttöisiä ja huonokuntoisempia kiinteistöjä poistettiin/pitää jatkossakin poistaa käytöstä odottamaan purkua. Purkukustannukset tulee kattaa käyttötaloudesta, joten tulevien vuosien talousarvioissa pitäisi huolehtia määrärahojen riittävyydestä. Energiataloudellisten investointien tekeminen on kiinteistöpidon kannalta merkittävää, koska investoinnin yhteydessä pystytään usein uusimaan kiinteistöjen vanhentunutta talotekniikkaa.

Sisäilma-asiat vaativat tulevaisuudessa kasvavassa määrin työpanosta. Sisäilma-asioiden ympärillä on huomioitava ei vain rakennustekniset työt vaan myös käyttäjäkunnan palveleminen, kuunteleminen ja huomioiden mikä osaltaan vaatii merkittävästi resurssia.

 

Toimintakertomus liiteineen jaetaan kokouskutsun mukana.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nina Hurri, vt. kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen toimintakertomuksen tilinpäätösasiakirjoineen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen, tekninen toimi