Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Tontin 491-9-37-9 vuokraaminen / Rakennustoimisto Valiotalo Oy

MliDno-2016-1843

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja on päätöksellään varannut Rakennustoimisto Valiotalo Oy:lle tontin 491-9-37-9 rakentamisen suunnittelua varten. Rakennustoimisto Valiotalo Oy on nyt saanut valmiiksi tontin käyttöä ja tontille rakennettavien asuinkerrostalojen markkinointia koskevat suunnitelmansa ja pyytänyt kaupunkia vuokraamaan tontin Rakennustoimisto Valiotalo Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun. Kaupungille esitetyn tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti tontille rakennettaisiin kaksi asuinkerrostaloa, jotka olisivat kaksi eri asunto-osakeyhtiötä,

Tontti 491-9-37-9 on pinta-alaltaan 7.871 m² ja se on voimassa olevan asemakaavan mukaista asuinrakennusten korttelialuetta (A) rakennusoikeuden ollessa II 2.755 k-m² (=0,35). Tontin kerrosneliömetrihinnaksi on neuvotteluissa päädytty esittämään kaupungin ykköshintavyöhykkeen hinnoittelun mukaisesti päätöshetken hintatasossa 82,45 euroa / k-m2, josta tontin kokonaishinnaksi saadaan 227.149,75 euroa ja vuosivuokraksi vastaavasti 5 % mukaisesti laskien 11.357,49 euroa. Vuokra-aika on 50 vuotta ajanjaksolle 1.10.2016-31.9.2066.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää vuokrata Rakennustoimisto Valiotalo Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tontin 491-9-37-9. Tontti on pinta-alaltaan 7.871 m² ja se on voimassa olevan asemakaavan mukaista asuinrakennusten korttelialuetta (A) rakennusoikeuden ollessa II 2.755 k-m² (=0,35). Tontin kerrosneliömetrihinta päätöshetken hintatasossa (elinkustannusindeksin pisteluku 1912) on 82,45 euroa / k-m2, josta tontin kokonaishinnaksi saadaan 227.149,75 euroa ja vuosivuokraksi vastaavasti 5 % mukaisesti laskien 11.357,49 euroa. Vuokra-aika on 50 vuotta ajanjaksolle 1.10.2016-31.9.2066. Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että asia poistetaan esityslistalta. Muutettu esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että Nina Rasola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.