Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2015 teknisen lautakunnan osalta

MliDno-2016-656

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2015 arviointikertomuksen tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle 10.10.2016 mennessä toimenpiteistä, joihin arviointi-kertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi ja velvoitettiin kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havannoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi ja saattamaan ne valtuuston tietoon 10.10.2016 mennessä.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto käsitteli pykälät 75–76 samanaikaisesti.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 tietoonsa saatetuksi ja päättää,

  • että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja
     
  • että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Päätös

Asiasta käytti alustuspuheenvuoron tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman ja kaupunginjohtaja Timo Halonen. Sen jälkeen puheenvuoron käyttivät Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Nykänen, SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Kalle Nieminen, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli Nepponen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Vesa Himanen, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Rauni Berndt, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Rantalainen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka.

Kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tarkastuslautakunnan esityksen.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto käsitteli pykälät 75 – 76 samanaikaisesti.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 tarkastuskertomusta käsitellessään edellyttänyt, että kaupunginhallitus pyytää selvitykset tarkastuskertomuksessa esitettyihin kysymyksiin.

Tekninen toimi on käsitellyt tarkastuskertomusta ja laatinut seuraavan selvityken:

"Ympäristö

Keskustan osayleiskaavavalmistelussa pyritään kasvattamaan keskustan asukasmäärää löytämällä uusia rakennuspaikkoja ja tiivistämällä olemassa olevaa rakennuskantaa lisärakennusoikeudella. Samalla tarkastellaan yleistä autopaikkanormiston lieventämistä, joka osaltaan voisi aktivoida käyttämättömän rakennusoikeuden rakentumisen.

Tekninen lautakunta

Kasarmialueen omistusjärjestelyjen jälkeen on Kasarmialueen asemakaava viety päätöksentekoon, joka mahdollistaa alueen asteittaisen kehittymisen. Tykkipuiston kunnostamisesta on laadittu suunnitelma ja sen toteutus on aloitettu. Puiston tulisi olla valmis kesäkuussa 2017. Upseerikerho, joka siirtyi kaupungin omistukseen, on avattu juhlapaikkana yksityisen palveluntuottajan toimesta. Kampuskiinteistöt ja muut alueen kiinteistökannan omistajat tehostavat alueen käyttöä työpaikka- ja koulualueena. Kampuskiinteistöt kunnostavat alueen pääparkkialueen kuluvan vuoden aikana.

Kyytineuvon toiminta käynnistyi 1.1.2015, sote-matkojenvälitys alkoi huhtikuussa 2015. Toiminta on kehittynyt ja palvelun laatuun on kiinnitetty huomiota. Yhdistelytoimintaa painotetaan jatkossa yhä enemmän ja yhteistyötä palveluntuottajien kanssa kehitetään.
Kaupungin joukkoliikenne on muuttunut bruttoperusteiseksi, matkustajien määrä ja sitä kautta saatavat lipputulot määrittävät kaupungin nettomenojen tason. Joukkoliikenteen muutos Waltti-lippujärjestelmään vaatii paljon neuvontaa asiakkaiden suuntaan, esim. asiakashinnat määräytyvät nyt erilailla. Samoin aikatauluneuvonta on siirtynyt sekä kaupungin järjestämän  että ELY:n järjestämän liikenteen osalta kaupungin asiakaspalvelupisteeseen.

Kiinteistöjen sisäilmaongelmat, niiden ennakoiva havaitseminen, alalla toimivien erityisasiantuntijoiden lukumäärä ja kiinteistöjen käyttäjien välipitämättömyys on laajemmin suomalaisen yhteiskunnan haaste. Koko arvoketjun jokaisessa lenkissä ja toiminnassa on koulutettavaa ja parantamista. Kaupunki on käyttänyt sisäilmahaasteissa mm. ulkopuolisia asiantuntijoita. Tilakeskukseen on rekrytoitu henkilö, jonka nimettynä vastuuna ovat sisäilmahaasteet. Tutkimukset ovat usein rakenteita rikkomattomia, jolloin sisäilmakorjaukset johtavat usein rakenteiden avaamiseen ja ongelman laajuuden selviämiseen. Kustannukset määrittyvät usein vasta tätä kautta ja siksi vaikeasti ennakoitavissa.

Lentoasema on saanut valtion apua vuosina 2015 ja vuoden 2016 osalta valtionapupäätös on saatu. Mikkelin lentoasema sai valtionapua käytettäväksi vuosille 2016-17 yhteensä 315 795 euroa. Kaupunginhallituksen edellyttämä selvitys kentän toimintojen ulkoistamiseksi on käynnistetty. Yritystoiminnan lisäämiseksi kenttäalueella ja ilmatilassa on käynnissä mm. yhdessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei oy:n kanssa.

Maaseutu- ja tielautakunta

Kaupungilla on voimassaoleva vesihuollon kehittämissuunnitelma, joka ohjaa laajasti veden riittävyyden ja juomakelpoisuuden turvaamiseksi. Kaupungin asukasmäärästä suurin osa on Vesilaitoksen hallinnoiman vesihuollon piirissä, eikä saatavuuden tai riskien näkökulmasta ole ollut suuria uhkia. Vesiosuuskuntien osalta kaupunki pääsääntöisesti opastaa ja neuvoo, mutta vesiosuuskuntien itsenäisyydestä johtuen kaupungin toimenpiteet ja vaikutusmahdollisuudet talouteen ovat rajalliset.

Maatilayrittäjien lomitustarve on muuttunut vuosittain johtuen valtion päätöksistä antaa maatalousyrittäjille lomituspäiviä ja samanaikaisesti maatalousyrittäjien omasta tilanteesta käyttää heille suotua oikeutta. Koska lomituspäivien vuotuinen määrä vaihtelee, on lomittajien määrää ja lomitustarvetta jatkuvasti optimoitava. Uusien alalle ryhtyvien maatalouslomittajien löytyminen on Suomessa jatkuvasti muuttunut haasteellisemmaksi. Määrällisenä suuruusluokkana tarve ja tarjonta ovat kohdanneet. 

Rakennuslautakunta

Koko kaupungin yhtenäinen rakennusjärjestys on ollut valmisteltavana ja se on päätöksenteossa syksyn 2016 aikana.

Rakennusvalvonnan asiakaskysyntä vaihtelee vuoden ajasta riippuen voimakkaasti. Resurssi on koko vuoden toimenpiteitä ja tehtäviä ajatellen oikealla tasolla. Käynnit kohteissa ja pienet rakennusluvat kuormittavat runsaasta kesäasukasmäärästä johtuen erityisesti kesäkautta, jolloin reagointiajat pitenevät. Kesäaikaan pysyvää resurssia on pyritty kasvattamaan määräaikaisella työvoimalla, jonka saatavuus on toki satunnaista.

Pysäköinnin valvonnan organisaatioon ja resursointiin on kiinnitetty huomiota. Kentällä työskentelee pysäköinnin valvojat parityöskentelyssä, joka on turvallisuuden kannalta tärkeää. Toimistossa työtehtäviä on tarkennettu ja tehty uusrekrytointia. Laskutuksen ajantasaistamiseksi on toimistotöihin ohjattu määräaikaisesti ylimääräistä resurssia.

Tilakeskus

Realisoitavien rakennusten kirjanpitoarvo on yleensä lähellä nollaa. Ennakoimattomien toiminta- ja palvelutuotannon muutosten jälkeen voi isojakin kiinteistöjä jäädä tuotannon käytöstä tyhjilleen, jolloin voi muodostua iso kirjanpitoarvon ja alaskirjauksen riski.

Mikkelin kaupunki tekee vuosittain laskelman kiinteistöjen korjausvelan määrästä. Korjausvelan määrän muutoksia seurataan kiinteistösalkuittain, joihin kaupungin kiinteistöomaisuus on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jatkossa kaupungin tehdessä investointipäätöksiä omaa palvelutuotantoansa varten tulee harkita erilaisten hankinta- ja omistusmuotojen käyttöä erityisesti kohteissa, joissa palvelun kysyntä voi tulevaisuudessa laskea."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta antaa edellä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.