Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Ravintolaterassin vuokran alentaminen

MliDno-2016-1645

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kermavaahtosuu Oy:n kirje 20.7.2016:

"Mikkelin kävelykadulla sijaitsevan ravintolaterassin vuokran alentaminen

Yritys Kermavaahtosuu Oy (Pannukakkutalo Mikkeli) on vuokrannut Mikkelin kaupungilta Mikkelin keskustan kävelykadulta tilaa ravintolan ulkoilmaterassin toimintaa varten.

Heinäkuussa 2016 alkanut poliisitalon remontti on toistuvasti aiheuttanut haittaa ravintolan terassitoiminnalle. Remontista aiheutunut melu on sannut monet asiakkaat poistumaan terassilta sekä valittamaan meluhaitasta.

Otimme asiasta yhteyttä 13.7. Mikkelin kaupungin tekniseen toimeen, josta kehotettiin laatimaan asiasta kirjallinen esitys.

Esitämme, että ravintolan terassin neliövuokra puolitetaan poliisitalon remontin ajaksi edellä mainituin perustein.

Ystävällisin terveisin

Tarja Lappalainen
Yrittäjä"

Tekninen lautakunta on 17.11.2015 § 154 päättänyt kävelykadun terassialueiden vuokrahinnat.

Terassialueen vuokra-aika on vuokrasopimuksen mukaan 29.4. - 31.8.2016. Vuokra-alueen pinta-ala on kesä- ja heinäkuussa 50 m2 ja elokuussa 30 m2.
Vuokra on kesä-, heinä- ja elokuussa 0,66 €/m2/vrk. Kokonaisvuokra on 2 983,20 € (alv 0 %).

Telineiden pystytys kävelykadulla alkoi viikolla 25. Julkisivuremontti jatkuu edelleen.

Vuokralaisen anoma 50 %:n suuruinen alennus heinä- ja elokuulta olisi yht. 818,40 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, ettei anomukseen suostuta eikä vuokraa alenneta.

Kaupunkiympäristöön kuuluu normaalisti rakennusten ja infran kunnossapito- ja rakennustöitä. Niiden mahdollisesti aiheuttaman häiriön taikka liiketoiminnan pienenemisen määrittäminen euromääräisesti ei ole yksiselitteisesti ja luotettavasti tehtävissä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kermaavahtosuu Oy/Tarja Lappalainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli