Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Muutos tositteiden hyväksyjiin ja asiatarkastajiin, tekninen toimi

MliDno-2015-2584

Kuvaus

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden ja yksiköiden laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin on tehty muutoksia.

Liitteeseen on lisätty liikennesuunnittelun kustannuspaikka 140262024 hyväksyjineen ja asiatarkastajineen.

Liitteessä muutokset on merkitty kursivoinnilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin tehdyt muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, Asiointipiste, teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli