Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Joukkoliikenteen markkinointipäivä

MliDno-2016-1830

Kuvaus

Mikkelin paikallisliikenne on kaupunkimaista joukkoliikennepalvelua keskusta – kantakaupunkilähiöiden ja keskusta-Otava- välien sekä Moppe-palveluliikenteen bussivuoroliikenteenä. Mikkelin kaupunki hankkii joukkoliikennepalvelua kilpailutuksen kautta ja tällä hetkellä bruttokorvaukseen perustuvien sopimusten mukaisesti. Kaupunkin maksaa liikennöitsijöille kilpailutuksen mukaisen korvauksen, ja kaupunki saa itse kaikki lipputulot.

Mikkelin paikallis- ja palveluliikenteessä sekä Mikkelin kaupungin hankkimassa Mikkelin seudun maaseutuliikenteessä on siirrytty käyttämään valtakunnallista joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmää 1.6.2016 lähtien. Pohjois-Savon Ely-keskus siirtyi omassa liikenteessään saman järjestelmän käyttöön 6.6.2016. Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen asiointipalvelupisteenä toimii kaupungin virastotalolla palveleva Asiointipiste.

Joukkoliikenteen käytön tunnettuuden ja sitä myötä käytön lisäämiseksi sekä myös uuden lippujärjestelmän tunnetuksi tekemiseen ja kiinnostuksen herättäjäksi on ideoitu Joukkoliikenteen Markkinointipäivä 23.9.2016, joka toteutettaisiin paikallis- ja palveluliikenteessä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä joukkoliikenteen käyttöön, joten teemapäivänä matkustaminen näissä liikenteissä olisi kaikille ilmaista.

Ennakoitu lipputulojen menetys yhteenlaskettuna paikallis-ja palveluliikenne olisi noin 8 000 €. Lisäksi kuluja tulee mahdollisista oheistuotteista ja -tapahtumista, tiedottamisesta ja esim. kahvitarjoilusta. Yhden päivän osalta menetetty lipputulo tulisi suurella todennäköisyydellä takaisin kaupungille jatkossa lisääntyvänä joukkoliikenteen käyttäjämääränä.

Alustava ohjelma olisi seuraava:

  • kaikilla olisi vapaa matkustusoikeus ko. päivänä paikallis- ja palveluliikenteessä
  • aikatauluneuvontaa ja Waltti-lippujärjestelmään neuvontaa busseissa ja asiakaspalvelupisteessä
  • avoimet ovet kaupunginvirastotalon asiointipisteessä, kahvitarjoilu
  •  busseihin pyydetään erikseen sovittaville linjoille ja erikseen sovittavaksi ajaksi esimerkiksi Mikkelin Jukureiden, Mikkelin teatterin, kaupunginorkesterin ja asuntomessujen edustajia markkinoimaan omaa toimintaansa
  • kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt voisivat kulkea busseissa "Mikkelin kaupunki" -huomioliivit päällä, jolloin matkustajat voivat halutessaan keskustella ja esittää kysymyksiä heille mistä tahansa asiasta

Tapahtumapäivän sisältö suunnitellaan yhdessä kaupungin viestinnän ja asiakaspalvelupisteen kanssa. Markkinointi ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää toteuttaa Joukkoliikenteen Markkinointipäivän 23.9.2016, johon sisältyy ilmainen matkustaminen paikallis- ja palveluliikenteessä teemapäivän aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alussa.

Tiedoksi

ASPA/Marianne Tavast-Pasonen, Soisalon liikenne, Ihastjärven liikenne, LMJ Oy, Ely-keskus/Juho Iivanainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli