Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 20.6.2016 § 252 
Asuntomessualueen tonttihakemukset

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 16/2 vuokrataan Timo Welsbylle siten, että vuosivuokra on 4 % valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

Kaupunginhallitus 20.6.2016 § 255
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Raviradan kaviouran kunnostaminen ja valaistuksen uusiminen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen valtuutettu Paavo Barckin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 § 79
Saimaa Geopark -yhdistyksen perustaminen ja Saimaan Geopark-alueen muodostaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin liittymisen perustettavaan Saimaa Geopark -yhdistykseen, hyväksyi esitetyt periaatteet Saimaa Geopark-aluekokonaisuuden muodostamisesta ja varautuu esitettyyn jäsenmaksuosuuteen vuosittain talousarviossa.

Kaupunginhallitus 15.8.2016 § 272
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan pöytäkirja 14.6.2016.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

Tekninen toimi/Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö
Pöytäkirja 2.6.2016: Raviradantie PLV 74-781, P2, P3, RP, Huoltotie ja J1, rakentamisurakan urakkaneuvottelu
Pöytäkirja 17.6.2016: Omakotitie (Ristiina) rakentamisurakan vastaanottokokous

Korkein hallinto-oikeus
Päätös 22.6.2016: Kunnallisasiaa koskeva valitus/Itä-Suomen hallinto-oikeus 28.1.2016 nro 16/0023/4
Päätös 22.6.2016: Kunnallisasiaa koskeva valitus/Itä-Suomen hallinto-oikeus 4.8.2015 nro 15/0246/4

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päätös 19.8.2016: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.