Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Asuntomessualueen tonttihakemukset

MliDno-2015-979

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Uusina hakemuksina ovat Vahvaselkä Saara ja Sami (tontti 17/5), Seppälä Santeri ja Pauliina (tontti 17/2), Eskelinen Tiina ja Seppänen Marko (tontti 12/5)  ja Pohjolan Design-Talo Oy (tontti  12/2). Asuntomessutoimikunta on hyväksynyt hakemukset ja esittää tekniselle lautakunnalle, että lautakunta varaa em. tontit niitä hakeneille.
 
Tämän jälkeen Kirkonvarkauden asuntomessualueen 36 tontista on varattuna 30 kappaletta. Suomi-korttelissa ovat vapaana tontit 11/2, 11/3, 12/1 ja 12/4. Onni-korttelissa ovat vapaina tontit 15/7 ja 15/8.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta varaa messutontit niitä hakeneille seuraavasti: Vahvaselkä Saara ja Sami (tontti 17/5), Seppälä Santeri ja Pauliina (tontti 17/2), Eskelinen Tiina ja Seppänen Marko (tontti 12/5)  ja Pohjolan Design-Talo Oy (tontti  12/2).
 
Tontteja koskevien monikantasopimusten solmiminen sekä tonttien vuokraaminen tai myyminen tapahtuu myöhemmin kuluvana vuonna. Varaus on voimassa toistaiseksi. Tonttien lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saara ja Sami Vahvaselkä, Santeri ja Pauliina Seppälä, Tiina Eskelinen ja Marko Seppänen, Pohjolan Design-talo Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli