Tekninen lautakunta, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotus koskien tilaa Palonen 491-516-10-2

MliDno-2015-1901

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 1. päivänä heinäkuuta 2015 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajien aloitteesta.

Alue kuuluu oikeusvaikutteiseen Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavaan, joka on hyväksytty 24.1.2003 ja saanut lainvoiman 35.5.2004. Suunnittelualue muodostuu 42 hehtaarin kokoisesta Palosen saaresta Lehtisenselän ja Ruohoselän välissä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on pyrkiä muuttamaan alueen rakennuspaikkojen sijaintia rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Kaavamuutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville kaupungin virastotalolle ja nettisivuille 11.2. - 13.3.2015 (MRL 62 ja 63§). Nähtävillä olosta tiedotettiin kaupungin ilmoitustaululla julkaistulla ja osallisille postitetulla kirjeellä.

Kaavamuutoksen luonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin tarvittavat lausunnot. Lausuntojen ja huomautusten perusteella on tehty tarvittavat muutokset kaavaehdotukseen. Tarkemmat vastineet löytyvät kaavaselostuksesta.

Lausunnot ja huomautukset olivat nähtävillä kokouksessa.

Laadittava yleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen, eikä muuta millään tavalla voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Palonen 491-516-10-2, asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Suur-Savon Sähkö Oy:ltä.

Päätös

Tero Puikkonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, jotta kaavan laatija voi vielä yhdessä lähistön maanomistajien kanssa tarkistaa rakennuspaikkojen sijannin ja muutosten vaikutuksen naapureiden etuihin, etenkin Kirppusaaren edustalla olleiden rakennuspaikkojen osalta. Puikkosen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus.