Tekninen lautakunta, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotus koskien tilaa Hietaniemi 491-557-3-38

MliDno-2015-354

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 7. toukokuuta 2015 päivätyn ja 15.9.2015 tarkistetun rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut maanomistajien toimeksiannosta Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy.

Alue kuuluu oikeusvaikutteiseen Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavaan, joka on hyväksytty 24.1.2003 ja saanut lainvoiman 31.5.2004.

Hanke on käynnistynyt viranomaisneuvottelussa 12.11.2014.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnoskartat ovat olleet nähtävillä 11.3.-13.4.2015. Osallisille tiedotettiin asiasta 11.3.2015 päivätyllä kirjeellä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alue yhden pysyvän ja kahden lomarakennuksen alueeksi. Alueella on aikaisemmin ollut koululaisten leirikeskus.

Alueelle on laadittu Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:n toimesta luontoselvitys, joka on kaavaselostuksen liitteenä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulemisvaiheen aikana viranomaisilta saatu palaute on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa. Naapureilla ei ollut huomautettavaa.

 Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ollut huomautettavaa. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää, että rakennusoikeuksien määrää olisi syytä tarkastella vielä uudelleen. Tämä on otettu huomioon ehdotusta laadittaessa.

Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut on todennut lausunnossaan mm. että ympärivuotiseen asumiseen osoitettujen rakennuspaikkojen sijoittaminen kauas ja erilleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ei vastaa valtakunnallisista alueiden käyttötavoitteista annetun valtioneuvoston päätöksen tavoitteita eheyttävästä yhdyskuntarakenteesta.

Kaavoittajan vastineessa todetaan, että alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien etäisyydellä ja lähialueella on maatilojen asuinrakennuksia ja muita ympärivuotisia omakotitaloja, joten esitetty yksi ympärivuotinen rakennuspaikka sopii alueelle hyvin.

Tarkemmat vastineet lausuntoihin löytyvät kaavaselostuksesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Hietaniemi 491-557-3-38, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, pelastuslaitokselta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Suur-Savon Sähkö Oy:ltä.

Päätös

Hyväksyttiin. Merkitään, että Jukka Siiriäinen ja Tapio Riepponen ilmoittivat oma-aloitteisesti vetäytyvänsä asian käsittelystä esteellisinä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus