Tekninen lautakunta, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2016

MliDno-2015-1695

Kuvaus

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä on otettu huomioon Mikkelin kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys sisältää:

  • Tuloskortit
  • Määrärahaesitys
  • Maisemataulukot
  • Henkilöstösuunnitelma
  • Investointiohjelma

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa:

Kukin lautakunta ja toimiala ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:

1. ”Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota.”

2. ”Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava.”

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkoissa on huomioitu palkankorotusvaraus 1,2 % vuodelle 2016 sekä lomarahavaraus 5,5 %. Henkilöstöä koskevassa osassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2016-2018, henkilömäärän kehitys 2015-2018 sekä koulutussuunnitelma.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 8.6.2015 § 208. Teknisen lautakunnan ulkoinen raami:

Tulot 6 109 000 euroa

Kulut 16 118 000 euroa

Tkate -10 009 000 euroa

Talousarvion rakentaminen raamiin ei huomioi esim. kaupungin strategisten projektien alkamista ja päättymistä. Asuntomessut on kaupungin strateginen projekti, johon valtuusto on sitoutunut ja siitä aiheutuu mm. messujen parkkialueen 0,5 milj. euron kustannus käyttötalouteen.

Energiapuun hankinta päättyy ensi vuoden aikana ja siitä johtuen tuloissa ja menoissa on poikkeamaa raamiin verrattuna (tulot - 300 000 euroa, menot - 400 000 euroa). Tulojen pienentymisesä näkyy myös lentoaseman valtionosuuden lakkaamisen vaikutus (150 000 euroa) käyttötalouteen.

Teknisen lautakunnan ulkoinen talousarvioesitys:

Tulot 5 581 200 euroa (ero raamiin -527 800 euroa)

Kulut 15 704 900 euroa (ero raamiin – 413 100 euroa)

Tkate -10 123 700 euroa (ero raamiin + 114 000 euroa)

Talousarvioesitys, ulkoiset ja sisäiset yhteensä:

Tulot 5 606 400 euroa

Kulut 16 272 000 euroa

Tkate -10 665 600 euroa

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys jakantuu tulosalueille seuraavasti:

TULOSALUETULOT
 (1 000 €)MENOT
 (1 000 €)TKATE
(1 000 €)

Hallinto549 0005 268 300-4 719 300

Kaupunkiympäristö598 2008 347 500-7 749 300

Mittaus ja kiinteistöt4 448 2001 789 5002 658 700

Kaupunkisuunnittelu11 000866 700-855 700

YHTEENSÄ5 606 40016 272 000-10 665 600

Tekninen lautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille. Uudesta taloussuunnitteluohjelmasta ei ole saatu määrärahalistoja Kuntamaisema Oy:lle maisemataulukoiden laatimista varten.

Investoinnit

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 23.9. alustavasti investointiohjelman ja siellä tehdyt tarkennukset ovat tässä talousarvioesityksessä huomioitu ja sisältyvät liitteen investointiosaan. Opetuslautakunta sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelevät investointiohjelmaa ja tarvittaessa antavat siihen lausuntonsa.

-----

Tekninen lautakunta 23.9.2015 § 129

Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee asetetun tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista projekteilla ja antavat kasvukeskuksen polun löytymiselle mahdollisuuden. Näistä eteenpäin suuntaavan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa investoinneilla.

Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan puhdistamoa. Taloussuunnitteluvuosille 2017 - 2019 on tätä tasoa käytetty kaupungin nykyisen rakenteen ja palvelutuotannon mukaisena. Mahdollinen Sote -uudistus muuttaa toteutuessaan poistotasoa. Taloussuunnitelmavuosille 2016-2018 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että sektorikohtaiset ja organisaatiorakenteelliset investoinnit on laitettu taulukkoon peräjälkeen. Tällä pyritään varmistamaan se, että lasten, koululaisten ja vanhusväestön palveluihin voidaan investoida samanaikaisesti. Vastaavasti kunnallistekniikka, opetus, liikunta ja kulttuuri nähdään yhtäaikaisina investointiohjelmassa. Tällä varmistetaan kriittisimpien ja keskeisimpien toimenpiteiden eteneminen. Kriittisyydestä johtuen painotukset vaihtelevat ja koulukohteita investointilistalla on runsaammin. Sektoreiden ja palvelutuotannon tarve investoida kalusteisiin, irtaimistoon ja ICT:hen (erityisesti sivistys) on suuri, eikä investointiohjelma anna tälle kuin rajalliset mahdollisuudet.

Keskeisimmät vuodelle 2016 kohdistuvat investoinnit (2016 osuus investoinnista):

Maan ja kiinteistöjen myynti (TULO 2,5 milj. euroa)

Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista

Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt (1,2 milj. euroa)

Raviradan alueen (Raviradan tien loppuosa sis. ulkoilureittijärjestelyjä) katu- ja pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen, ja turvallisuustoimenpiteet alueella alkavat. Alueen yleissuunnitelma on valmistunut. Kokonaisinvestointi on noin 2,5 milj. euroa.


Vt5 rakentaminen välillä Pitkäjärven eritasoliittymä Savilahden silta (2,5 milj. euroa)

Liikenneviraston valtatien parantamishanke Mikkelin kohdalla etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Hankkeen kustannusjakosopimuksesta, kaupungin urakkaan sisällyttämistä omista töistä ja lisätöistä muodostuu 2,2 milj. euron maksuposti vuodelle 2016. Lopullisesti koko hankkeesta Mikkelin kaupungille aiheutuva maksuosuuden on arvioitu olevan noin 5,5 milj. euroa.

Kirkonvarkauden asuinalueen perustaminen (2,2 milj. euroa)

 

Investoinnilla varmistetaan yksityisten rakentamisprojektien alkaminen Asuntomessualueella ja pidempiaikainen asiakaskysynnän mukainen tonttitarjonta Kirkonvarkauden asuinalueella. Kokonaisinvestointi on noin 4,8 milj. euroa.

Sairaalakampuksen parkkitalon rakentuminen, Mannerheimin tie (0,4 milj. euroa)

Mannerheimintien varteen rakentuvan sairaalakampuksen parkkitalon katu- ja kunnallistekniikka muutetaan rakentamista ja muuttuvaa liikennevirtaa vastaavaksi.

Puistot ja leikkipaikat (jakamaton sis. 0,3 milj. euroa)

Tykkipuisto saneerataan vastaamaan keskusta-alueelle tyypillistä ilmettä (0,15 milj. euroa). Puisto avataan Suomi 100-vuotta kohteena kesäkuussa 2017.

Luovutettavien tonttien kunnostus, Tusku (0,2 milj. euroa)

Asuntomessuille rakennetaan väliaikaisparkki Tuskun teollisuusalueelle (investointi 0,7 milj. euroa), josta luovutetaan messujen jälkeen valmiimpia tontteja teollisuusyritysten käyttöön.

Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (0,25 milj. euroa)

Alueen kokonaissuunnitelma toteutetaan korvaavan jääurheilukentän ja alueelle sijoittuvan kuntoladun/lämmittelypolun osalta loppuun.

Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa)

Asuntolan kunto ei vastaa opiston tarjoamaa palvelua, eikä mahdollista opiston kehityspolkujen kulkemista. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.

Rantakylän koulu (2,8 milj. euroa)

Rantakylän koulun perusparannus alkaa kesällä purku-urakalla ja vaiheistettuna uuden rakentamisella. Projektin kesto on noin kolme vuotta. Kokonaisinvestointi irtaimistoineen on noin 10 milj. euroa.

Vanhalan koulu (0,6 milj. euroa)

Vanhalan koulun perusparannus saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 1,1 milj. euroa.

Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,25 milj. euroa)

Keskustan uimahalli kunnostetaan erityisesti kuntoliikuntaurheilun tarpeet huomioiden. Hallin tekniikka vaatii peruskunnostuksen. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.

Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat) (0,6 milj. euroa)

Urheilupuiston käyttäjien huolto- ja sosiaalitilojen remontti saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 0,87 milj. euroa.

Sotakoulu, Ristiina (0,1 milj. euroa).

Sotakoulun kunnostustoimenpiteet jatkuvat kumppanuushankkeena. Investoinnit edellyttävät ulkopuolisen rahoitusosuuden varmistumista

Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo (4,1 milj. euroa)

Jäteveden puhdistuslaitoksen rakentaminen alkaa louhinnoilla. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.

Investointiesitys vuodelle 2016 (1 000 €) sisältäen Metsä-Sairilan puhdistamon:

Tulot 4 245 euroa

Menot - 28 345 euroa

Netto - 24 100 euroa

Mikkelin Ammattikorkeakoulu on tehnyt (18.5.2015) Mikkelin kaupungille yhteistyötarjouksen monitoimihallin rakentamisesta Kalevankankaalle. Mikkelin kaupunginvaltuusto (15.6.2015 § 65 Mamk Areena Oy:n aiesopimuksen hyväksyminen) on hyväksynyt hankkeen aiesopimuksen. Valtuusto päätti, että lopullinen päätös osallistumisesta hankkeeseen tehdään syksyn 2015 aikana talousarvion 2016 ja –suunnitelman 2016-2019 päätöksenteon yhteydessä. Neuvottelut Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja kaupungin välillä ovat kesken, eikä tässä talousarviovaiheessa ole olemassa lopullista sopimusluonnosta. Aikataulun mukaan neuvottelut päättyvät ennen valtuuston talousarviokäsittelyä.

Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämistä hankkeista ja projekteista kokouksessa. Investointiohjelmasta päätetään koko talousarvion käsittelyn yhteydessä lautakunnan seuraavassa kokouksessa 29.9.2015. Lautakunnan koko talousarvio (sis. investointiohjelman) lähtee lausunnolle mm. aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon. Opetuslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelevät investointiohjelmaa ja tarvittaessa antavat siihen lausuntonsa.

Ehdotus:
Esittelija: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Lautakunta merkitsee tiedoksi investointiohjelman vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmavuosille 2017-2019. Lautakunta tekee varsinaiset päätökset seuraavassa lautakunnan kokouksessa koko talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös:
Hyväksyttiin.

-----

Lautakunnan koko talousarvio (sis. investointiohjelman) lähtee lausunnolle mm. aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon, jotka antavat lausunnon suoraan kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle sekä lähettää esityksen lausunnolle aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon.

Päätös

Tero Puikkonen esitti, että kaupungin tilakeskuksen tulee inventoida kaupungin omistamat purkua edellyttävät kiinteistöt ja selvittää niiden purkukustannukset. Aineisto tulee olla valmiina ennen valtuustokäsittelyä. Pia Puntanen kannatti esitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Raimo Ruotsalainen esitti, että Suomenniemen kirkonkylän kevyen liikenteen väylä lisätään 100.000 euron suuruisena varauksena suunnitelmavuosille. Marja Kauppi kannatti esitystä.

Pekka Heikkilä esitti, että määräraha 200.000 euroa Urheilupuiston koulun pihan remontontiin otetaan mukaan talousarvioesitykseen vuodelle 2016 investointiosan taulukkoon. Jaana Strandman kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavat esitykset, joita oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä.

Ensiksi äänestettiin Raimo Ruotsalaisen vastaesityksestä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Ruotsalaisen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Puhakka, Puntanen, Heinänen, Rasola, Puikkonen, Liukkonen, Strandman, Heikkilä ja Riepponen) ja 4 ei-ääntä (Ruotsalainen, Kauppi, Paasonen ja Siiriäinen).

Seuraavaksi äänestettiin Pekka Heikkilän vastaesityksestä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Heikkilän vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Puhakka, Puntanen, Heinänen, Rasola, Puikkonen, Liukkonen ja Siiriäinen ) ja 6 ei-ääntä (Heikkilä, Strandman, Ruotsalainen, Kauppi, Paasonen ja Riepponen).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi muuten, mutta siihen lisättän maininta, että kaupungin tilakeskuksen tulee inventoida kaupungin omistamat purkua edellyttävät kiinteistöt ja selvittää niiden purkukustannukset. Aineisto tulee olla valmiina ennen valtuustokäsittelyä.