Tekninen lautakunta, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Asemakaavan muutos / Ristiina Ese Koulukeskus

MliDno-2015-1514

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu valmistelee asemakaavamuutosta Ristiinan kaupunginosan koulukeskuksen alueella. Asemakaavan muutos on tullut vireille Etelä-Savon Energian aloitteesta. Tavoitteena on mahdollistaa lämpölaitoksen toiminnan kehittäminen siten, että laitos voidaan käyttää mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella päästöjen minimoimiseksi sekä edullisesti ja taloudellisesti. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota kohteen sijaintiin olemassa olevan rakennuskannan keskellä.                                                                                                                                                          

Kaavamuutoksella lämpölaitokselle muodostetaan oma tontti ja kaavamerkintä ajan—mukaistetaan toimintaa vastaavaksi. Yhtiön tavoitteen on liittää suunnitteilla oleva Kitereen-tien lämpölaitos ja Koulukeskuksen lämpölaitos samaan verkostoon, jolloin koulukeskuksen laitos jäisi toissijaiseksi laitokseksi ja sitä ei tarvitsisi käyttää kesällä matalan energiatarpeen aikana. Kahden laitoksen käytöllä saadaan optimoitua laitosten käyttö kattiloiden parhaimpien hyötysuhteiden alueelle, jolloin kokonaispäästöt pysyvät mahdollisimman alhaisella tasolla ja lämmitys on energiatehokasta.  Lämpölaitoksen tontille tulee aurinko-keräimiä.  Niiden tarkoitus on vähentää polttoainekuluja kevättalven, kevään ja syksyn aikana.  Koska koulu ei käytännössä tarvitse lämpöä kesän aikana (pl. satunnainen käyttö-vesitarve), öljyä korvaava aurinkolämpö on tarkoitus johtaa rakennettavaan lämpöverkkoon. Esitetyillä ratkaisuilla koulukeskuksen lämpölaitoksen käyttö ja öljyn poltto vähenee. Laitosta pystytään ajamaan optimaalisemmin. Ratkaisulla pystytään vähentämään ilmaan kulkeutuvia päästöjä. Tavoite ei ole ristiriidassa yleis- ja maakuntakaavan kanssa. Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavamuutokseen.

Päätös

Keskustelun kuluessa Erkki Rantalainen toi esille seuraavia seikkoja;

s.2. 1.kohdan ”Suunnittelun tavoite” toisen kappaleen jälkimmäinen rivi ”kaavamerkintä ajanmukaistetaan toimintaa vastaavaksi” on virheellinen.Tällä hetkellä kaavamerkintä vastaa toimintaa. Suunnittelualue on Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Lämpölaitos toimii koulukeskuksen lämpölaitoksena.s.2.2. kohdan ”Suunnittelun tavoite” viides kappale:On väärin sanoa, että kaavamuutoksen tavoite ei ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Voimassa olevan yleiskaavan mukaan suunnittelualue on Julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (Y). Ristiinan kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2009 asemakaavan muutoksen, jolla koulukeskuksen lämpölaitos yritettiin muuttaa aluelämpölaitokseksi. Kuopion hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus kumosivat valtuuston päätöksen.

s.4  Voimassaoleva yleiskaava ja siihen suunniteltu muutos on kirjoitettu kaksi kertaa peräkkäin lähes identtisesti. Ensimmäinen kerta alkaa sivun 4 yläosasta. Sen ensimmäisessä kappaleessa on virheellisesti, että suunnittelualue on Teollisuusaluetta (T). Vuosiluku 1991 on virheellinen. Kirkonkylä-Pellosniemi osayleiskaava on hyväksytty Ristiinan kunnanvaltuustossa v. 1993 ja vahvistettu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa v.1995.

s. 5.1. toinen kappale: Ensimmäiselle riville on kirjoitettava mihin kaavaehdotukseen. Viimeiselle riville on kirjoitettava minkä asemakaavan myötä.s. 5.2. karttakuvan alla olevassa tekstissä on vuosiluvussa virhe. Oikea vuosi on 2015.

s. 7 alin kappale ensimmäinen rivi ”Kaavamuutoksessa virallistetaan nykyinen maankäyttö alueella” on virheellinen. Nykyinen maankäyttö vastaa kaavamerkintää.

Puheenjohtaja  muutti päätösehdotustaan siten , että asia palautetaan uudelleen kaavasuunnitteluun lisäselvityksiä varten, koska suunnitelmassa on ristiriitaisuuksia ja tarpeetonta tekstiä. Aluejohtokunta antaa asiasta uuden lausunnon kun esille tulleet puutteet ja virheet on korjattu.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tuija Mustonen, asemakaava-arkkitehti, Tuija.Mustonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä syyskuuta 2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin kaupungin Ristiinan kaupungin osassa. Suunnittelualue si-joittuu Ristiinan koulukeskuksen yhteyteen Pietarintien eteläpuolella. Kaavamuutoksella lämpövoimalalle muodostetaan oma tontti, jolle osoitetaan toimintaa palvelevat kaavamerkintä ja - määräys.

Asemakaavamuutos on tullut vireille Etelä-Savon Energian aloitteesta.

Asemakaavan tavoitteet

Kaavan tavoitteena on, että koulukeskuksen lämpölaitos voidaan kytkeä osaksi Ristiinaan suunniteltua isompaa aluelämpöverkkoa (Kitereentien lämpölaitos).

Kaavan kuvaus ja vaikutukset

Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa lämpölaitoksen alue on osoitettu Energiahuollon korttelialueeksi (EN-2 : Alueelle voidaan sijoittaa haketta ja kevyttä polttoöljyä polttava lämpökeskus polttoainevarastoineen ja huoltotiloineen sekä aurinkolämpökeräimiä. Lämpölaitoksen suurin sallittu teho on 1 MW. Polttoaineen varastoinnissa avokasoja ei sallita.) Alueelle saa rakentaa 175 k-m2 kokoisen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen. Alue on rajattu nykyisen käytön mukaisesti.

Kaavamuutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia rakennettuun ympäristöön. Olemassa oleviin rakennuksiin kaavalla ei ole suoranaista vaikutusta.

Laitoksen pääpolttoaineena on nyt hake ja lämmöntuotanto on varmistettu öljykattilan avulla. Isompaan kokonaisuuteen liitettäessä koulukeskuksen hakekattilan häiriötilanteessa tuotanto voitaisiin korvata Kitereentien lämpölaitokselta tulevalla hakelämmöllä. Kahden laitoksen käytöllä saadaan myös optimoitua laitosten käyttö kattiloiden parhaimpien hyötysuhteiden alueelle, jolloin kokonaispäästöt pysyvät mahdollisimman alhaisella tasolla ja lämmitys on energiatehokasta.

Osana aluelämpöverkkoa Koulukeskuksen kattilaa voidaan ajaa hyvin tasaisella kuormalla, jolloin palaminen on erittäin puhdasta. Säätö tehdään uudemmalla ja paremmin säätyvällä kattilalla Kitereentien varressa. Lisäksi Koulukeskuksen kattilat (hakekattila ja nykyisin kesällä päällä oleva öljykattila) saa olla ison osan vuodesta kiinni kokonaan. Aluelämmitys hoidetaan kokonaan Kitereentien lämpökeskukselta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen koskien Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosanRistiinan, korttelin 128 osaa (Ristiina ESE Koulukeskus), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta , Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Ristiinan aluejohtokunnalta, rakennusvalvonnalta, mittaus- ja kiinteistöt -yksiköltä, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Mikkelin Vesiliikelaitos, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus