Tekninen lautakunta, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Asemakaavan muutos / Ristiina Ese Kitereentie

MliDno-2015-1513

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee Ristiinan Kitereentien ja valtatie 13:n välisellä alueella. Asemakaavan muutos on tullut vireille Etelä-Savon Energian aloitteesta. Tavoitteena on mahdollistaa lämpölaitoksen toiminta. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota kohteen sijaintiin olemassa olevan rakennuskannan läheisyydessä. Uusi hakelämpölaitos tuottaisi kaukolämpöä kiinteistöille, jotka sijaitsevat n. 1 km säteellä lämpölaitoksesta.  Tällä alueella sijaitsee suurin osa Ristiinan taajaman isoista öljylämmityskohteista ja näin voitaisiin korvata merkittävä osa fossiilisesta öljylämmityksestä paikallisesti tuotetulla bioenergialla.

Uusi laitos ja Koulukeskuksen lämpölaitos on tarkoitus liittää samaan lämpöverkostoon, jolloin koulukeskuksen laitoksesta tulisi toissijainen laitos.  Koulukeskuksen laitoksen hake-lämpöä ajettaisiin verkkoon silloin, kun laitos paremmalla hyötysuhteella toimiakseen sitä vaatii, lähinnä keväisin ja syksyisin, sekä koulukeskuksen lämpölaitoksen alueelle asennettavien aurinkokeräimien lämpöä kesäisin. Liitteenä on osallistumis- ja arviointi-suunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavamuutokseen.

Päätös

Keskutelun kuluessa Erkki Rantalainen esitti selvitettäväksi kolmen asunnnon kohdalta mahdolliset ympäristöhaitat. Lisäksi tulee tehdä vertailu suunnitellun paikan ja Steamrator Oy:n Metsälinnan välisen alueen kesken. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava esitys, jota oli kannatettu, puheenjohtaja määräsi tehtäväksi äänestyksen, jossa ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää esitystä sanovat kyllä ja ne, jotka kannattavat Erkki Rantalaisen esitystä sanovat ei. Suoritetussa äänestyksessä kyllä ääniä oli 6 ja ei ääniä 4, yksi tyhjä.

Puheenjohtaja totesi, että aluejohtokunnan päätökseksi tuli esittelijän tekemä ehdotus. Asemankaavan muutoksesta on kaavasuunnittelun  tarpeellista selvittää tarkemmin perusteet laitoksen tulevasta sijaintipaikasta.

 

 

 

 

 

Valmistelija

  • Tuija Mustonen, asemakaava-arkkitehti, Tuija.Mustonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä syyskuuta 2015 päivätyn asemakaavaehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin kaupungin Ristiinan kaupungin osassa, taajaman keskusta-alueen luoteisosassa, Kitereentien ja valtatie 13:n välisellä alueella. Tuleva osoite Kitereentie 14. Asemakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, kun Ristiinan taajamaan on haluttu sijoittaa lämpölaitos, joka korvaisi yksittäiset kiinteistökohtaiset lämmitysjärjestelmät.

Asemakaavan laadinta on tullut vireille Etelä-Savon Energian aloitteesta.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on mahdollistaa lämpövoimalaitoksen rakentamista Ristiina taajaman alueelle. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota kohteen sijaintiin olemassa olevan rakennuskannan läheisyydessä sekä alueen vieressä oleva liito-oravan elinympäristö.

Kaavan kuvaus ja vaikutukset

Asemakaavaehdotuksessa lämpölaitoksen alue on osoitettu Energiahuollon korttelialueeksi (EN-1: Alueelle voidaan sijoittaa haketta ja kevyttä polttoöljyä polttava lämpökeskus polttoainevarastoineen ja huoltotiloineen. Polttoaineen varastoinnissa avokasoja ei sallita.) Alueen pinta-ala on 4600 m2. Alueelle saa rakentaa kaksikerroksisen rakennuksen. Rakennusoikeus korttelissa on 400 k-m2. Tontin eteläosaan on osoitettu istutettava alueenosa suojaamaan vireistä asuinrakennuspaikkaa.

Uusi lämpövoimalaitos tukee olevan rakennuskannan käyttöä ja siten myös olevaa taajamarakennetta. Rakentaminen sijoittuu yleiskaavan mukaiselle rakentamisalueelle.

Kaavalla ei osoiteta uusia katuja, joten rakentamisessa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria.

Uudella hakelämpölaitoksella voitaisiin korvata merkittävä osa fossiilisesta öljylämmityksestä paikallisesti tuotetulla bioenergialla. Kitereentien lämpölaitokselta tultaisiin lämmittämään lähialueella alueella olevia, nykyisin öljylämmitystä tai sähkölämmitystä käyttäviä, taloja. Yhteensä korvattaisiin noin 400 000 litraa öljyä eli hiilidioksineutraalilla puulla vähennettäisiin CO2-päästöjä noin 1068 t/a.

Mahdollinen lähialuelaskeuma on pyritty välttämään käyttämällä 30 metriä korkeaa piippua, joka vaaditaan vasta 5 MW laitokselle. Lämpölaitoksen korkeasta piipusta päästöt lähtevät vallitsevan tuulensuunnan mukana kauas Ristiinan taajamasta sen pohjoispuolelle. Suurin osa Ristiinan taajamasta on laitoksesta etelän suuntaan, jonne savukaasut lähtevät harvoin leviämään.

Lämpövoimalan rakentaminen ei vaikuta liito-oravan nykyisiin kulkuyhteyksiin, koska suunnittelualueen eteläpuolella oleva rakentaminen jo katkaisee kulkuyhteyden. Vaikka osa liito-oravalle soveltuvasta alueesta jää rakentamisalueelle, alueen pienentyminen ei ole niin merkittävää, että lämpövoimalan rakentaminen suunnitellulle alueelle heikentäisi liito-oravan elinmahdollisuutta tai hävittäisi lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy asemakaavaehdotuksen koskien koskien Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosan Ristiinan, tilan 491-513-1-121 osaa (Ristiina ESE Kitereentie), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta , Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Ristiinan aluejohtokunnalta, rakennusvalvonnalta, mittaus- ja kiinteistöt -yksiköltä, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Mikkelin Vesiliikelaitos, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus.