Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Rakennuspaikan varauksen peruminen / Koranterinpolku 4 / Kinos Holding Oy

MliDno-2017-496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kinos Holding Oy on jättänyt tontinvaraushakemuksen voidakseen suunnitella palvelutalon rakentamista Kirkonvarkauden uudelle asuinalueelle, Koranterinkujan varrelle. Tekninen lautakunta päätti 31.1.2017 § 14 varata samalta alueelta tontin yksityisen päiväkodin rakentamista varten. Nämä hankkeet tulisivat nyt vastakkaisille puolille Koranterinkujan loppupäähän ja soveltuisivat mainiosti alueelle tukien toisiaan ja alueen muuta maankäyttöä. Palvelutalo olisi laaajuudeltaan noin 1.400 k-m2 ja sen sijoittaminen alueelle vaatii poikkeamisratkaisun. Rakennuspaikka ilmenee liitteenä olevasta kartasta ja se voidaan varata Kinos Holding Oy:lle puoleksi vuodeksi 31.8.2017 saakka. Varausmaksuna peritään 1.250 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää varata liitekartasta ilmenevän rakennuspaikan Annilan kaupunginosan korttelista 2 Kinos Holding Oy:lle palvelutalon rakentamista varten. Varausaika on 1.3.2017-31.8.2017, jona aikana Kinos Holding Oy on velvollinen ilmoittamaan, luopuuko se varauksesta vai haluaako se vuokrata tai ostaa muodostettavan tontin. Varausmaksuna varausajalta peritään 1.250 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kinos Holding Oy on sähköpostitse 31.3.2017 ilmoittanut, että se luopuu tonttivarauksestaan osoitteessa Koranterinpolku 4. Palvelutalon rakentaminen kyseiselle paikalle olisi edellyttänyt poikkeamisen sijaan kaavamuutosta, joka aikataulullisesti ei palvelutalohankkeen aikatauluun nähden ollut mahdollinen. Varauksen paikalta vapautuu nyt kaupungille kolme uutta luovutettavaa pientalotonttia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää purkaa Kinos Holding Oy:n tonttivarauksen rakennuspaikkaan osoitteessa Koranterinpolku 4. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kinos Holding Oy, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa ja Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli