Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Rakennuspaikan varaaminen / Kiinteistö Oy Mikkelin Koranterinpolku 4

MliDno-2017-934

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mikkelin Koranterinpolku on hakenut tonttivarausta palvelutalolle Kirkonvarkauden alueelta, Annilan kaupunginosan korttelista 1. Samaisesta korttelista on aiemmin varattu rakennuspaikka päiväkodin rakentamista varten Suomen Hoivatilat Oyj:lle ja nämä hankkeet sijoittuisivat nyt vieretysten korttelin 1 länsiosaan. Suunnitellun palvelutalon tarkempi sijainti näkyy liitteenä olevasta asemapiirroksesta ja kaavakartasta. Palvelutalon pinta-ala on noin 1.400 k-m2. Palvelutalon käyttäjä olisi Mikeva.

Palvelutalohanke ei vaadi poikkeamismenettelyä, mutta koko korttelin 1 toteutettavuuden parantamiseksi kaupunki tekee kaavasta poiketen katuyhteyden Kirkonvarkaudenkadulta kortteliin 1. Tämän edellyttämä kaavamuutos tehdään erikseen myöhemmin.

Palvelutalon olisi määrä alkaa rakentua heti asuntomessujen jälkeen. Myös päiväkodin rakentuminen alkanee tämän vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta varaa Kiinteistö Oy Mikkelin Koranterinpolku 4:lle rakennuspaikan Annilan kaupunginosan korttelista 1, liitekartoista ilmenevästä paikasta. Varausaika on 15.5.2017-30.11.2017, jona aikana Kiinteistö Oy Mikkelin Koranterinpolku 4 on velvollinen ilmoittamaan, luopuuko se varauksesta vai haluaako se vuokrata tai ostaa rakennuspaikan. Varausmaksuna peritään 1.250 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Mikkelin Koranterinpolku 4, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa ja Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli