Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Neljän leikkipaikan käyttötarkoituksen muutos

MliDno-2017-921

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Neljän pienen leikkipaikan välineistön poistaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen tavanomaisiksi puistoiksi.

Mikkelin kaupungin teknisessä lautakunnassa on hyväksytty 9.6.2015 Mikkelin kaupungin leikkipaikkaohjelma vuosille 2015-2025. Leikkipaikkaohjelmassa on tarkasteltu leikkipaikkojen määrää, laatua, kuntoa, lapsimäärää ja saavutettavuutta suhteessa käytettävissä olevaan rahamäärään.  Leikkipaikkaohjelman mukaisesti leikkipaikkojen määrää vähennetään leikkipaikkavälineistöä poistamalla. Leikkipaikkavälineistön poistamisen jälkeen alueet siistitään ja muutetaan tavanomaisiksi puistoiksi. Muutoksen jälkeen alueelle jää kohtuullisen matkan päähän korvaavia julkisia leikkipaikkoja yleisille alueille ja kaupungin omistamien kiinteistöjen pihoille.

Tänä vuonna 2017 leikkivälineet poistetaan seuraavista paikoista: Valkosenmäen leikkipaikka Rantakylässä, Kiesitien leikkipaikka Rantakylässä, Suksimäen leikkipaikka Laajalammella, Poppelitien leikkipaikka Lehmuskylässä.

Liitteenä kartta poistettavista leikkipaikoista ja yleisellä alueella olevat leikkipaikat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Valkosenmäen, Kiesitien, Suksimäen ja Poppelitien leikkipaikat muutetaan erikseen tehtävien suunnitelmien mukaisesti tavanomaisiksi käyttöpuistoiksi huomioiden teknisen toimen vuosien 2015-2025 leikkipaikkaohjelma.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö/Marko Vuorinen, Hannele Hiljanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli