Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Mikkelin kaupungin peruskoululaisten maksuttomat joukkoliikennematkat

MliDno-2017-755

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi- ja perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Myös oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioidaan koulukuljetusjärjestelyjä suunniteltaessa. Mikkelissä esiopetuksessa olevat ja perusopetuksen 1.-2. luokan oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen kaupungin osoittamaan ensisijaiseen esiopetus- tai perusopetuspaikkaan, kun koulumatkan pituus on yli 3 kilometriä ja sitä vanhemmat peruskoululaiset, kun koulumatkan on yli 5 km. Koulukuljetuksissa peruskoululaisista noin 800 käyttää joukkoliikennevuoroja ja noin 700 oppilasta erillisiä taksikuljetuksia. Joukkoliikennettä käyttäville peruskoululaisille jaetaan waltti-koululaislippu, jolla matkustus rekisteröidään ja laskutetaan perusopetuksen osalta.  Tällä hetkellä peruskoululaiset asettuvat joukkoliikenteen lippuerittelyssä ikäryhmään lapsi 7v – 16v. Alle 7-vuotias lapsi saa matkustaa nykyisin maksutta. Liiteenä on laskelmat esi- ja perusopetuksen kuljetuskustannuksista ja waltti-lipputilastot.

Kaupungin hallinnossa on tullut esille ajatus, että Mikkelin kaupungin alueella asuville peruskoululaisille mahdollistettaisiin maksuton joukkoliikenne. Asiaa on selvitetty Kyytineuvon ja perusopetuksen yhteistyönä. Peruskoululaisten ilmaiset joukkoliikenneliput olisivat käytössä uuden lukuvuoden alkaessa 15.8.2017 alkaen. Järjestelyllä on haasteensa ja se työllistää kuljetussuunnittelua sekä asiointipistettä. Vastaavasti järjestely vähentää koulujen työmäärää kuljetusoikeutettujen lippujärjestelyissä. Peruskoululaisia eli tehtäviä waltti-kortteja on noin 5000 kpl.

Perustetaan uusi Waltti- joukkoliikenteen lipputyyppi:

  • käsiteltävä ikäluokka: lapsi (7v – 16v)
  • vain Mikkelin kaupungin alueella asuville peruskoululaisille
  • vuoden kausilippu; voimassa 365 vuorokautta; asiakashinta 0€
  • matkustusvyöhykkeet A-E

Joukkoliikenteen haasteena maksuttomuuden osalta on mahdollinen hupiajelu sekä muut väärinkäytökset korttien lainaamisen muodossa. Järjestely lisää joukkoliikenteen kustannuksia vähentämällä kaupungille tulevia lipputuloja. Joukkoliikenne valmistautuu pitämään yllä nykyistä vuorotarjontaa, mutta lisävuoroihin ei varauduta kustannustason säilyttämiseksi. Yksittäinen ilmainen joukkoliikenteen lippu joudutaan määrittelemään kaikille Mikkelin kaupungin alueen matkustusvyöhykkeelle, joten tilastoinnin osalta ei saada selville matkustettua matkaa, vaan saadaan vain matkustajien määrä.

Myönteisenä asiana ennakoidaan maksuttomuuden lisäävän joukkoliikenteen matkustajia ja lisäävän matkustusta myös muilla kuin koulumatkoilla. Järjestely lisää joukkoliikenteen myönteisyyttä, kannustaa perheitä ja lapsia bussimatkustamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä mahdollisesti vähentää koulujen ympäristön saattoliikennettä.

Peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne kattaisi ikäryhmän lapsi (7v – 16v) ja mahdollistaisi koulumatkojen sekä muun vapaa-ajanmatkustuksen, myös koulujen lomien aikana matkustuksen maksutta kaupungin alueen joukkoliikenteessä. Koulukuljetuksissa käytetään aina ensisijaisesti joukkoliikennettä, mikä huomioidaan myös mm. lukujärjestysten laadinnassa ja koulupäivien organisoinissa. 

Järjestelyissä aiheuttaa alussa ylimääräistä kustannusta ilmainen korttipohja, noin 20.000 € (alv 0 %). Peruskoululainen joutuu lunastamaan korttinsa kaupungin asiointipisteestä ja uusimaan oikeutensa seuraavan lukuvuoden alussa. Järjestelyyn tulee luoda tarkemmat ohjeet sekä koululaisille, vanhemmille että kouluille. Nyt kokeiluvaiheessa esitetään, että peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne olisi määräaikainen 2 lukuvuotta siten, että kokeilu alkaa lukuvuonna 2017-2018 ja päättyy lukuvuoden 2018-2019 keväällä. Perusopetus osallistuu teknisen toimen joukkoliikenteen kustannuksiin 120.000 € (alv 0 %) lukuvuodessa, jolla korvataan väheneviä lipputuloja. Perusopetukselle koituu säästöjä sen mukaan, kun koulukuljetuksia saadaan siirrettyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen.

Tämän kokeilun myötä Mikkelin kaupungin joukkoliikenteessä saisivat matkustaa maksutta 0-16-vuotiaat henkilöt.

Liitteet
Koulukuljetuskustannukset 2015 ja 2016
Waltti-lippuselvitys

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että Mikkelin kaupungin peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne järjestetään määräaikaisena kokeiluna 2 lukuvuoden ajan 15.8.2017 alkaen. Perusopetus osallistuu teknisen toimen joukkoliikenteen kustannuksiin 120.000 € (alv 0 %) lukuvuodessa.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Petri Pekonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.11.

Kuvaus

Maksuton joukkoliikennekokeilu koskee  koko nykyisen Mikkelin kaupungin aluetta niillä reiteillä joille Mikkelin kaupunki on hankkinut kaikille avointa joukkoliikennettä.
Kokeilu ei koske tilausliikenteenä ostettua koulukuljetusta eikä ELY:n järjestämää tai markkinaehtoista (liikennöitsijöiden ylläpitämää) joukkoliikennettä.

Maksuttomasta joukkoliikennekokeilusta sivistystoimen maksuosuuden jälkeen syntyvät  kustannukset (tulot 2017) voidaan kattaa lautakunnan talousarvion sisältä ja tulevien vuosien (2018-2019) osalta tehdään tarvittavat talousarvioesitykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistystoimi, tekninen toimi/Kyytineuvo Päivi Toivari ja Liisa Heikkinen, joukkoliikenteen liikennöitsijät, Pohjois-Savon Ely-keskus, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli