Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Mikkelin kaupungin luovuttamien tonttien hinnoittelu sekä muut luovutusperiaatteet vuosille 2018-2020

MliDno-2017-206

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Tällä hetkellä voimassa oleva Mikkelin kaupungissa noudatettava tonttihinnoittelu perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen 11.11.2013 § 132. Hinnoittelun rakenne on pysynyt ennallaan jo usean vuosikymmenen ajan. Nyt on valmisteltu siirtymistä entistä yksinkertaisempaan ja selkeämpään hinnoittelumalliin asuinkäyttöön tarkoitettujen tonttien hinnoittelussa.

Nykyinen käytäntö, jossa kaupungin keskustaajaman alueella on käytössä vain kaksi hinta-aluetta, mutta valtavan suuri tapauskohtainen harkintavara (-20 % / + 200 %), on käytännössä johtanut erittäin pienten, jopa korttelikohtaisten ns. plusprosenttialueiden muodostumiseen eri puolille kaupunkia Hinnoittelu on ollut epähavainnollinen ajatellen asiakasta eli tontinvuokraajaa ja tämä on aiheuttanut useita oikaisuvaatimuksia, jotka ovat tyypillisesti liittyneet vuokrasopimuksen uusimistilanteessa noudatettavaan uuteen hinnoitteluun.

Kaupungin luovuttamien tonttien hintataso on jäänyt vaille yhteyttä vallitseviin markkinahintoihin. Erityisen selkeästi tämä tilanne on ollut nähtävissä keskustan läheisyydessä tapauskohtaisesti hinnoiteltavan keskusta-alueen vyöhykkeen ulkopuolella siijaitsevien tonttien kohdalla. Kaupungin uusiessa tällaisten tonttien vuokrasopimuksia tai myydessä aiemmin vuokralla olleen tontin, niiden normihintataso on saattanut olla vain noin 50 % käyvästä hinnasta. Toinen ongelma on ollut, että yleisesti ottaen kaupungin luovuttamien pientalotonttien maanvuokrien hintataso on ollut liian alhainen. Tämän voi konkreettisesti havaita siinä markkinailmiössä, että omakotikiinteistön myyntihintaan Mikkelissä ei tyypillisesti lainkaan vaikuta se, onko talo vuokratontilla vai omalla tontilla.

Nyt valmistellun uuden hinnoittelun lähtökohtana on ollut lähentyminen vallitseviin markkinahintoihin ja tämän perusteella luodut uudenlaiset asuintonttien hinta-alueet. Yksi hinta-alue saattaa nyt kattaa useita kaupunginosia. Kullekin hinta-alueelle on määritelty tonttihinta, joka on yksiselitteinen ja sama koko hinta-alueella. Näin toimien kaupungin keskustaajaman alueelle muodostuisi kuusi hinta-aluetta sekä entiseen tapaan tapauskohtaisen erillishinnoittelun keskusta-alue (ei ennalta päätettyä hinnoittelua). Lisäksi Otava, Ristiina, Suomenniemi, Anttola ja Haukivuori olisivat omia hinta-alueitaan kuten nykyisinkin.

Uuden hinnoittelun mukaiset hinta-alueet ja niillä noudatettavat hinnat ovat nähtävissä liitteinä olevasta taulukosta sekä hinta-aluekartoista. Lisäksi erilliseen liitteeseen on koottu muut sovellettavat tontinluovutusperiaatteet.

Teollisuus-, varasto- sekä muiden toimitilatonttien osalta hinnoittelua on yksinkertaistettu siten, että voimassa olisi vain yksi hinta koko kaupungin keskustaajaman alueella.

Uusi hinnoittelumalli keskiarvoistaa aiemmin hyvin pienipiirteisesti määriteltyjä asuintonttien luovutushintoja. Tämän johdosta muutoksen vaikutus hintoihin ei ole kaikkialla samanlainen, mutta yleisesti ottaen hinnat tulevat keskustaajaman alueella nousemaan vähintään kymmenen prosentin verran. Kaikilla keskustaajaman ulkopuolisilla taajama-alueilla (Otava, Ristiina, Suomenniemi, Anttola, Haukivuori) kaikki tonttihinnat sitä vastoin laskevat 10 prosenttia.

Kuten aiemminkin, liiketonttien hinnoittelua ei ole. Ne hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti koko kaupungin alueella.

Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin uusi hinnoittelu ei vaikuta, sillä ne ovat aina voimassa sellaisenaan molempia sopimusosapuolia sitovina koko vuokrasopimuskauden. Muutos ei niinikään vaikuta sellaisten vuokratonttien ostohintaan, joiden sopimusehdoissa kerrotaan vuokramiehen lunastusoikeudesta. Tällaisia sopimusehtoja on Mikkelin maalaiskunnan luovuttamien asuintonttien vuokrasopimuksissa.

Valmisteluvaiheessa kaupunki lähetti kaikille kaupungin vuokraamien pientalotonttien haltijoille tiedotteen, jossa oli myös ohjeet siitä, kuinka asiassa voi esittää kysymyksiä ja tulla kuulluksi. Kuukauden aikana palautteena kertyi noin 50 yhteydenottoa, jotka tyypillisesti koskivat vuokratontin nykyhinnoittelun mukaista lunastushintaa. Kaikkiin yhteydenottoihin on vastattu.

Uuden hinnoittelun on tarkoitus tulla voimaan ja sovellettavaksi 1.1.2018 lukien. Siirtymäaika aiemmin vuokralla olleiden tonttien myymiselle on kuitenkin vuoden 2019 loppuun saakka, jonka siirtymäajan puitteissa myydään näitä tontteja tällä hetkellä voimassa olevan hinnoittelun mukaisella hinnalla. Uusien ensi kertaa luovutettavien asuintonttien osalta uusi hinnoittelu tulisi kuitenkin voimaan ja sovellettavaksi heti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

Kaupungin hallintosääntöä uudistettaessa ei huomioitu, että kaiken tyyppisten tonttien vuokraamisen toimivalta oli jo aiemmin kaupunginvaltuuston tontinluovutuspäätöksellä annettu tekniselle lautakunnalle kaikissa niissä tapauksissa, joissa oli kyseessä tontti, joka oli valtuuston vahvistaman hinnoittelun piirissä. Siten tämä asia tulee nyt huomioida, jotta vakiintunutta ja hyvin toiminutta käytäntöä voidaan jatkaa.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.3.2017 § 31 jätettiin valtuustoaloite koskien tonttien vuokrahintojen ja lunastamisien hinnoittelun uudelleentarkastelua. Kaupunginhallitus on lähettänyt aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi, joten siihen vastataan normaaliin tapaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevista hinnoittelukartoista, hinnoittelutaulukosta sekä yleisistä luovutusperiaatteista ilmenevän Mikkelin kaupungin luovuttamien tonttien hinnoittelun sekä muut luovutusperiaatteet sovellettaviksi vuosina 2018-2020.

Päätös tulee voimaan 1.1.2018 lukien kuitenkin siten, että uusien ensi kertaa luovutettavien tonttien osalta sitä sovelletaan heti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen ja että aiemmin vuokralla olleita tontteja myydään vuoden 2019 loppuun saakka kaupunginvaltuuston päätökseen 11.11.2013 § 132 mukaisella hinnoittelulla.

Kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan päättämään kaiken tyyppisten tonttien luovuttamisesta vuokraamalla aina, jos valtuusto on vahvistanut vuokraamisessa noudatettavat hinnat ja muut periaatteet. Tonttien myymisessä päätösvalta määräytyy hallinto- ja toimintasäännöistä ilmenevien euromääräisten rajojen mukaisesti. Milloin hinnoittelua ei ole (keskusta-alue sekä liiketontit koko kaupungin alueella), kaupunginhallitus päättää erillisen tapauskohtaisen hinnoittelun.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaana Strandman esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja asiasta järjestetään yleisötilaisuus. Marita Hokkanen kannatti Strandmanin esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Strandmanin vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Paavo Puhakka, Tero Puikkonen, Pia Puntanen, Jukka Siiriäinen ja Leena Paasonen), 5 ei-ääntä (Jaana Strandman, Marita Hokkanen, Seppo Liukkonen, Raimo Ruotsalainen ja Pekka Lausas) ja poissa 3 (Nina Rasola, Raimo Heinänen ja Marja Kauppi).

Puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen hyväksytyksi puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestyksen tuloksen.

Merkitään, että Raimo Heinänen ja Marja Kauppi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.