Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Mikkelin kaupungin Waltti-lippujärjestelmän uudet lipputuotteet 1.6.2017 alkaen

MliDno-2017-905

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin joukkoliikenteessä on käytössä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä. Käytössä olevat waltti-lipputuotteet ovat kausilippu 30 pv ja arvolippu. Eri lippulajit hinnoitellaan vyöhykkeittäin sekä käyttäjä- ja ikäryhmittäin. Käyttäjä- ja ikäryhmiä ovat lapsi 7-16v, aikuinen yli 19v, nuoriso 17v-19v, opiskelija sekä seniori. Matkan hinta riippuu siitä, monellako vyöhykkeellä matkustaja liikkuu. Kullakin matkavyöhykkeellä on oma hintansa, samoin kullakin vyöhykeyhdistelmällä. Waltti-bussilippujen myynnin asiakaspisteenä toimii kaupungin virastotalon Asiointipiste. Ensimmäinen Waltti-matkakortti hankitaan kaupungin Asiointipisteestä tai Waltti-nettipalvelusta. Matkakortin voi lisäladata palvelupisteessä, busseissa ja nettipalvelussa.  Nykyiset walttikausi- ja arvolipputuotteet säilyisivät tyypeiltään ja asiakashinnoiltaan ennallaan (poikkeuksena lasten kausilipun mahdollinen asiakashinnoittelun muuttuminen elokuussa peruskoululaisten ilmaisten matkojen myötä).

Uusina lipputuotteina esitetään otettavaksi käyttöön kausilippu 90 pv sekä vuorokausilippu. Uudet lipputuotteet toimivat koko Mikkelin seudun waltti-joukkoliikenteen autoissa, myös Pohjois-Savon Ely-keskuksen vuoroissa.

Uuden kausilipputuotteen käyttöalue sekä käyttäjä- ja ikäryhmät ovat kuten nykyisessä 30 päivän kausilipussa, lippulatauksen käyttöaika on vain mahdollista ostaa myös 90 päivän ajalle. Asiakashinnoittelultaan pitempi kausi on asiakkaalle hieman edullisempi käyttää ja asiakaspalvelun kannalta lisälatauksen tarve vähenee. 

Uuden vuorokausilipun käyttöalue esitetään rajattavaksi vyöhykkeille A, B ja C ja lipun käyttäjäryhmänä ovat vain haltijakohtaisena aikuinen- ja lapsi-tuote. Vuorokausilippua ei perusteta erikseen nuorisolle, opiskelijoille tai senioreille. Vuorokausilipulla voi matkustaa 24 tunnin ajan vyöhykkeiden A-C alueella rajattomasti. Vuorokausia voi ostaa ja ladata kortille useampia. Vuorokausilippu-tuote ladataan uudentyyppiselle kertakäyttöiselle korttipohjalle, jolle ei voi tehdä lisälatausta. Käyttöajan jälkeen kortti on heitettävävissä roskakoriin, kortilla ei ole henkilötietoja ja kortille ei voi tehdä lisälatausta. Vuorokausilipusta ei peritä asiakkaalta erillistä korttimaksua. Käyttäjäryhmänä ja kohteena vuorokausilipulle ovat lähinnä matkailijat. Vuorokausilippuun ei merkitä asiakastietoja, joten lippuja voidaan tehdä valmiiksi ja myyntiä ja jakelua voidaan järjestää muuallekin kuin kaupungin asiointipisteeseen, esim. matkailukohteisiin. Vuorokausilippua ei myydä nettikaupassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään perustetaan uudet lipputuotteet kausilippu 90 pv sekä vuorokausilippu. Lipputuotteiden myynti aloitetaan 1.6.2017 alkaen liitteen mukaisen asiakashinnoittelun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli