Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lausunto tiesuunnitelman ”Valtatien 5 parantaminen välillä Tuppurala-Vehmaa” muutossuunnitelmasta välille Tuppurala-Nuutilanmäki, Mikkeli ja Juva

MliDno-2017-599

Kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Mikkelin kaupungin lausuntoa tiesuunnitelman ”Valtatien 5 parantaminen välillä Tuppurala-Vehmaa” muutossuunnitelmasta välille Tuppurala-Nuutilanmäki. Liitteenä olevassa lausuntopyynnössä on esitetty lausunnossa huomioitavat käsittelyä ja sisältöä koskevat asiat sekä muut lausunnossa ilmoitettavat asiat. 

Alkuperäinen tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa vuonna 2014. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 121 miljoonaa euroa (alv 0 %, MAKU 130, vuosi 2010=100) sisältäen kuntien maksuosuudet. Hankkeelle on myönnetty rahoitus vuoden 2017 valtion budjetin käsittelyn yhteydessä.

Muutossuunnitelma Mikkelin kaupungin alueella sisältää muutoksia mm. eritasoliittymien ramppiratkaisuihin, kevyen liikenteen järjestelyihin ja jossain määrin meluntorjuntatoimenpiteisiin. Päätien muutoksia ovat tasauksen lasku Kinnarin eritasoliittymän (E2) kohdalla ja tasauksen nosto Kinnarin ja Visulahden eritasoliittymän (E3) välillä. Tasausmuutokset parantavat valtatien näkemäolosuhteita eritasoliittymien suuntaan sekä eritasoliittymien ja ramppien sujuvuutta. Visulahden ja Huuhanahon välillä valtatien tasausta on laskettu hankkeen massatasapainon sekä siltojen S12, S13 ja S14 kustannustehokkuuden vuoksi.

Tuppuralan eritasoliittymässä (E1) pohjoisen suunnan erkanemisrampin geometriaa on parannettu.  Kinnarin eritasoliittymään (E2) on suunniteltu liittymis- ja erkanemisrampit myös pohjoisen suunnalle. Katuyhteyden liittyminen eritasoliittymästä Juvantiehen (K5) on muutettu T-liittymäksi Juvantien ollessa pääsuunta. Visulahden eritasoliittymän rampit toteutetaan suorina ramppeina ja ramppiliittymät kantatielle 72 ns. pisaraliittyminä. Visulahden eritasoliittymän pohjoispuolella kantatiellä 72 uutena kohteena on Katajalahden eritasoliittymän ns. suuntaisliittymäratkaisu. Se on suunniteltu muutossuunnitelmaan huomioiden kaupungin maankäytön laajeneminen.

Kevyen liikenteen väylän (J1) linjausta on muutettu Kinnarin eritasoliittymän kohdalla. Kantatien 72 viereinen kevyen liikenteen väylä on muutettu kulkemaan kantatien länsipuolella Rämälän liittymään saakka. Juvantien varteen on lisätty kevyen liikenteen väylä (Y5J) ja näin on saatu yhtenäinen väylä Juvantieltä kantatielle. Kinnarin ja Visulahden eritasoliittymien (E3) välillä oli aikaisemmin kaksi ali-/ylikulkukäytävää kevyelle liikenteelle, muutossuunnitelmassa ne on yhdistetty Kinnarin alikulkukäytäväksi (S5) paalulla 3920.  Kevyen liikenteen väylän linjausta on siirretty Visulahden asemakaavoitetulta kaupan alueelta Visulahden eritasoliittymän rampin viereen (Y2J). Kinnarin eritasoliittymästä on suunniteltu uusi kevyen liikenteen väylä (Y3J), josta on yhteys Visulahden kevyen liikenteen väylille.

 Visulahden eritasoliittymän rampeille on lisätty linja-autopysäkit, samoin vanhalle Pieksämäentielle (Y5, K5) Arinakadun liittymään.

Huusharjun risteyssiltaa on siirretty alkuperäisestä tiesuunnitelmasta noin 240 metriä itään päin ja samaan silta-aukkoon on yhdistetty ajoväylän lisäksi varaus kevyen liikenteen väylälle sekä ladulle. Ensivaiheessa ajoväylä on yksityistie. Myöhemmin asemakaavoituksen edetessä alueelle ja maankäytön vaatiessa se toimii katuyhteytenä valtatien ali. Kiteenkylän risteyssilta (S9) on poistettu ja yksityistiet Y10 ja Y11. Uudet yksityistiet Y10, Y10a ja Y10b on lisätty Huusharjun risteyssillan yhteyteen valtatien molemmin puolin. 

Meluesteiden sijaintia, tyyppejä ja korkeuksia on tarkistettu. Mäntykadun omakotiasutuksen melusuojaus muuttuu aikaisemmasta meluvalliratkaisusta meluaidaksi. Kotkankadun alueen melusuojaus siirtyy tonttien rajan tuntumasta valtatien varteen ja toteutetaan meluvallin ja -aidan yhdistelmänä.

Kaupungin lausunto

Suunnittelua ohjanneessa hankeryhmässä kaupunkia ovat edustaneet suunnitteluinsinööri sekä tarvittavilta osin tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö ja Ympäristöpalveluista ympäristösuunnittelija.

Muutossuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kaupungin kirjaamossa 9.3.-7.4.2017 välisen ajan. Nähtävänäolosta sekä muistutusten toimitustavasta ja -ajasta kuulutettiin Länsi-Savossa ja Mikkelin Kaupunkilehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Nähtävänäolon aikana muutossuunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia.

Tiesuunnitelman linjaus on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen. Suunnitelma-alueella Mikkelin kaupungissa on vahvistetut osayleiskaavat Sairila 2003, Visulahti 1993, Syysjärvi – Toplanen 2000, Visulahden osayleiskaavan ja Mikkelin yleiskaavan osien muutos 2008 sekä Hanhijärvi – Saarijärven rantaosayleiskaavan osan kumoaminen. Huusharjun risteyssillan uusi sijainti poikkeaa osayleiskaavasta, uusi sijainti vahvistetaan tiesuunnitelmamuutoksen mukaiseen paikkaan työn alla olevassa kantakaupungin osayleiskaavassa.  Muilta osin tiesuunnitelmamuutos on yleiskaavojen mukainen.

Kaupunki laati tiesuunnittelualueelle kaksi asemakaavanmuutosta VT 5 Tuppurala- Kinnari sekä Itäiset liittymät, ne saivat lainvoiman 2014. Muutossuunnitelman vuoksi Visulahden eritasoliittymän alueelle on tehty asemakaavan muutos ”Visulahden eteläinen”, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.3.2017. Mikäli valtuuston hyväksymispäätöksestä ei jätetä valituksia, asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi 11.5.2017. Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat ovat yhdenmukaisia tiesuunnitelman muutosehdotuksen kanssa.            

Asemakaava-alueella maanteiden suoja-alue ulotetaan liikennealueen rajalle. Asemakaava-alueen ulkopuolella valtatien 5 suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle lähimmän ajoradan keskiviivasta, kantatien 72 (maantie M1) suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskiviivasta ja maanteiden M2-M5 suoja-alueet ulotetaan 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskiviivasta. Rakennusta ei saa pitää suoja-alueella ja tienpitoviranomaisella on liikenneturvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta. Kaupunki sisällyttää tiesuunnitelman mukaiset maanteiden suoja- ja näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan tai ranta-asemakaavaan. Kaupungilla ei ole huomauttamista suunnitelmassa esitettyihin suoja-alueisiin ja ne otetaan huomioon asemakaavan tai ranta-asemakaavan laadinnassa.

Mikkelin kaupunki hyväksyy hitaan ajoneuvoliikenteen kieltämisen valtatiellä 5 ja rampeilla Kinnarin eritasoliittymän (E2) ja Nuutilanmäen eritasoliittymän (E7) välillä. Samalla tieosuudella ja rampeilla hyväksytään myös kevyen liikenteen kulkemisen kieltäminen. Valtatie 5 on valtakunnallisesti merkittävä runkotie, jolle pääsystä voidaan määrätä vain tiesuunnitelmassa. Kaupunki hyväksyy yksityistie- ja maatalousliittymien liittymäkiellot tai -rajoitukset esityksen mukaisesti valtatielle 5 paaluvälillä 3080-23000 ja kantatielle 72 (M1) paaluvälillä 1266-2300. Maanteille Kuvaalantie (M2), Särkimäentie (M3), Koskentaipaleentie (M4) ja nykyisen vt 5 syrjään jäävä osuus Mikkelin ja Juvan rajalla (M5) voidaan myöntää lupa vain suunnitelman mukaisille yksityistie- ja maatalousliittymille.

Lausuntopyynnön liitteenä on Ely-keskuksen esittämä toteuttamissopimusluonnos 1.3.2017. Jakoperusteiden mukaan laskettuna Mikkelin kaupungin osuudeksi rakentamiskustannusarviosta on muodostunut 6,84 miljoonaa euroa. Laskutuksessa summaan lisätään arvonlisävero. Kaupunki esittää jatkoneuvottelua toteuttamissopimusluonnoksen kustannusjakoehdotuksesta joidenkin yksittäisten kohteiden osalta. Lopullinen kaupungin kustannusosuus selviää urakkakilpailutuksen jälkeen ajankohdan hintatason ja kustannusjako-osuuden mukaan. Kaupungin erikseen rakennuttamat kohteet huomioidaan lopullisessa kustannusten jakosopimuksessa.

Kaupunki suunnitteluttaa ja toteuttaa tiehankkeeseen kuuluvia katurakennuskohteita omatoimisesti seuraavasti:

 • Juvantie (K5) ja kevyen liikenteen väylä Kinnarinkatuun saakka ja siitä edelleen kevyen liikenteen väylä Arinakadun liittymään

 • Katajalahdentie (K7) ja kevyen liikenteen väylä (K12J) asemakaavoitetun alueen osalta

 • kevyen liikenteen yhteydet K4J, K5J, K6J kadun päästä liikennealueen rajalle ja K7J valtatien viereiseltä jkpp-väylältä (J1) asuntokaduille.

Kaupunki hankkii ja luovuttaa tarvittavat maa-alueet maantien parantamisesta aiheutuvien asemakaavan mukaisten katujen tekemistä varten sekä luovuttaa maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin. Kaupunki puolestaan edellyttää, että valtio luovuttaa omistamansa tiealueen tarvittaessa maantien parantamisesta aiheutuvien asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen väylien tekemistä varten.

Kaupungilla ei ole huomauttamista parantamistoimenpiteiden jälkeen syrjään jäävän valtatien 5 ja kantatien 72 lakkaamiseen maantienä.

Kaupunki vastaa yksityisiksi teiksi tai kaduiksi muuttuvien teiden kunnossapidosta ja sitoutuu tekemään kaduksi muuttuvista maanteistä tarvittavat kadunpitopäätökset välittömästi hankkeen valmistuttua. Valtatien 5 nykyisen asemakaavan LT-alueella oleva osuus Visulahdessa muuttuu kaduksi K6. Nykyisen Kinnarin eritasoliittymän ja asemakaava-alueen väliin jäävä valtatien 5 osuus muuttuu yksityistieksi Y3 ja kevyen liikenteen väyläksi Y3J sisältäen Salosaaren alikulkukäytävän S31. Kantatien 72 sivuun jäävä osuus muuttuu kaduksi K5 ja yksityistieksi Y5 Juvantien ja Katajalahden eritasoliittymän väliseltä osaltaan sisältäen uudet kevyen liikenteen väylät K10J ja Y5J sekä S32 Kinnarin kuivatusputket.

Parantamistoimenpiteiden yhteydessä toteutettavista yksityisteistä Katajalahden eritasoliittymän ramppien (Y5a, Y5b) osalta kaupunki katsoo, että niiden kunnossapitovastuu kuuluu Ely-keskukselle. Kaupunki vastaa Arinakadun ja Visulahden eritasoliittymän välissä olevan kevyen liikenteen väylän (Y2J) ylläpidosta.

Kaupunki hyväksyy suunnitelmassa esitetyn väylien hallinnollisen luokituksen, jonka mukaan katuja ja niihin liittyviä kevyen liikenteen väyliä ovat seuraavat väylät:

 • K1 ja K1J, Tuppuralankatu

 • K2, Salosaarentie

 • K3 ja K20J, katuyhteys Kinnarin eritasoliittymän alueelta Juvantielle sisältäen S5 Kinnarin risteyssillan

 • K5, Juvantie

 • K5 ja K10J, vanha Pieksämäentie

 • K7 ja K12J, Katajalahdentie

 • K3J ja Ratinlammen ylikulkukäytävä S1

 • K4J, yhteys Lähdekadulle

 • K5J, yhteys Launialankadulle

 • K6J, kevyen liikenteen väylä Seuralan alikulkukäytävän S3 kautta

 • K7J, yhteys Raivaajankadulle

 • K8J, yhteys Kinnarin risteyssillan väylälle K20J

 • K21J, yhteys Hallankadulta väylälle Y3J

Kaupunki vastaa parantamistoimenpiteiden yhteydessä toteutettavien Seuralan alikulkukäytävän S3, Huusharjun risteyssillan S8 ja Katajalahden risteyssillan S22 pumppaamojen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.

Liikennevirasto vastaa meluesteiden valtatien puoleisten alueiden hoidosta. Mikkelin kaupunki ei ota vastatakseen meluesteiden asutuksen puoleisten alueiden hoidosta niiltä osin, kun melueste sijaitsee kokonaan liikennealueella.

Kaupungilla ei ole huomauttamista siltoihin, meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin, tiesuunnitelmaan sisältyviin asemakaava-alueella oleviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin eikä myöskään tiesuunnitelmaan sisältyviin maantien rakentamisen ajaksi varattaviin läjitysalueisiin.

Väylien ja laitteiden hoitovastuista laaditaan Ely-keskuksen ja kaupungin kesken yksityiskohtaisempi asiakirja hankkeen valmistuttua.

Suunnitelma-aineisto ja kaavakarttaotteet ovat nähtävillä kokouksessa. Suunnitelma-aineisto on nähtävänä myös Ely-keskuksen internetsivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-5-mikkeli-juva.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa tiesuunnitelman ”Valtatie 5 parantaminen välillä Tuppurala – Vehmaa, Mikkeli ja Juva” muutossuunnitelmasta välille Tuppurala-Nuutilanmäki esityksen mukaisen lausunnon Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.