Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Keväällä 2017 haettavana olleiden tonttien varaaminen

MliDno-2017-938

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki on julistanut haettavaksi omakotitontteja kuulutuksella tarveharkintaan perustuen sekä tarjousmenettelyllä. Kuulutus on julkaistu Mikkelin kaupunkilehdessä 2.3.2017 ja Länsi-Savossa 5.3.2017, tontit olivat haettavissa 6.3.2017 – 31.3.2017. Haettavana olleet tontit on esitetty liitteessä. Tarveharkintaan perustuvat tontit voi joko ostaa tai vuokrata, tarjousmenettely tontit voi ainoastaan ostaa.

Määräaikaan mennessä jätettiin 20 tonttihakemusta sekä 6 tonttitarjousta. Yhteenveto hakijoista, sekä tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko esitellään kokouksessa.

Mikkelin kaupungilla ei ole käytössä asuntotonttien jaossa mitään pisteytysjärjestelmää, vaan tekninen lautakunta päättää asiasta harkintansa mukaan. Hakemuskaavakkeessa tiedustellaan henkilö-, ja osoitetietojen lisäksi mm. perheen kokoa, nykyistä asuntotilannetta (omakotitalo/osakehuoneisto, rivitalo tai kerrostalo, oma/vuokra-asunto, huoneluku ja pinta-ala), suunnitellun rakentamisen ajankohtaa ja onko hakijalle aikaisemmin osoitettu kaupungin tontti. Mahdollisuuksien mukaan harkinnassa pyritään arvioimaan myös hakijoiden ilmoittamien muiden perusteluiden painavuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta varaa tarjousten perusteella luovutettavat tontit niistä korkeimman hintatarjouksen tehneille seuraavasti:

14-7-4               Matti Eskelinen ja Tuulia Lantta 53.016 €

29-8-2               Harri ja Tuire Hyyryläinen 38.555 €

29-8-3               Juha Turunen ja Elisa Puurunen 48.007 €

Tekninen lautakunta varaa tarveharkintaan perustuvat tontit seuraavasti:

29-2-8               Emma Klén ja Jarmo Orava                    

29-3-1               Antti Kekkonen ja Kati Kaukonen

29-3-2               Matti Paksu ja Noora Svahn

29-3-3               Aino Viitanen ja Sauli Putkonen

29-11-3             Jaakko Väyrynen ja Tytti Lifländer

29-12-1             Riitta Karppi

29-12-4             Hossaini Said Nazir

29-15-7             Oscar Green Little House Oy

31-341-2           Sari Sanisalo ja Jouni Laakko                  

31-346-2           Janne Pirinen                     

31-347-4           Mikko ja Katri Antikainen                        

Tontit varataan 31.12.2017 saakka, mihin mennessä varaajan on vuokrattava tai ostettava tontti. Varausmaksuna peritään 300 euroa ja se on maksettava laskussa olevaan eräpäivään mennessä tai muutoin oikeus tontinvaraukseen raukeaa.

Edelleen tekninen lautakunta vahvistaa varattavien tonttien lopullisiksi hinnoiksi hintatasossa e-ind=1925 edellä olevat hinnat. Vuokra lasketaan 4 %:n mukaan tontin hinnasta.

Tämä päätös oikeuttaa kaupungingeodeetin vuokraamaan tai myymään tontit niiden varaajille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että 1 hakija on peruuttanut tonttitarjouksensa 25.4.2017.

Tiedoksi

Tonttien hakijat, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa ja Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli