Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Vastaus Vitsiälän kyläseura ry:n aloitteeseen yhtenäisestä kevyen liikenteen väylästä välille Mikkeli-Ristiina

MliDno-2015-1871

Valmistelija

  • Ulla Vanhakartano, liikennesuunnittelija, Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän kyläseura ry on tehnyt Mikkelin kaupungille aloitteen yhtenäisen kevyen liikenteen väylän toteuttamisesta Mikkelin ja Ristiinan välille. Mikkelistä etelään Lappeenrannantien varressa on kevyen liikenteen väylä, joka loppuu Valkolantien kohdalla. Kyläseura ehdottaa kevyen liikenteen väylän rakentamista Valkolantieltä Ristiinan taajamakeskustaan saakka. Ehdotuksen mukaan kevyen liikenteen väylä tulisi ottaa mukaan Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavaan. Perusteluina ovat jalankulun ja pyöräilyn turvattomuus valtatien kapealla pientareella sekä vilkas raskas liikenne. Pyöräily edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, kyseinen väli on osa työmatkaliikenteen reittiä ja yhtenäinen kevytväylä tukisi alueen matkailuyritysten toimintaa.

Vitsiälän kyläseuran ehdotuksen mukaisen kevytväyläyhteyden pituus on 10 km. Tällä hetkellä valtatiestä erkaneva reitti alemman asteisen Löydöntien kautta (mt 15128) on käytettävissä osalla matkaa.

Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavaluonnoksessa kevyen liikenteen reittivaraus on merkitty valtatien 13/15 rinnalle tien itäpuolelle Ristiinasta pohjoiseen. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavatyö ja siihen liittyvä liikenneselvitys ovat meneillään. Työssä ei ole vielä tehty lopullisia sitoumuksia, mutta selvitystyön yhteydessä Mikkeli-Ristiina välin kevyen liikenteen yhteys on ollut esillä. Ristiinan osayleiskaavaehdotukseen ja kantakaupungin osayleiskaavaluonnokseen merkitään lisäksi ohjeellinen kevyen liikenteen reitti/ulkoilureitti kulkemaan lähellä ranta-alueita. Myös Mikkelin kaupungin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja pyöräilyolosuhteiden parantamista.

Valtatien 13/15 tienpitäjä on valtio ja mahdollisen kevyen liikenteen väylän toteutuksen vastuutahona on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vitsiälän kyläseuran aloite ja kaupungin vastaus siihen lähetetään Pohjois-Savon ELY-keskukselle käsiteltäväksi.

Liitteenä ovat  Vitsiälän kyläseura ry:n aloite sekä aluekartta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee Vitsiälän kyläseura ry:n aloitteen tiedokseen ja toteaa sen johdosta seuraavaa:

Pyöräilyn  edistäminen ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen mm. yhtenäisten pyöräilyverkostojen rakentamisella, tukevat mm. kaupungin hyvinvointiohjelman tavoitteita erinomaisesti. Mikkelin ja Ristiinan välinen yhtenäinen kevyen liikenteen väylä merkitään  laadittavina oleviin yleiskaavoihin.

Tekninen lautakunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle, että se päivittäisi kevyenliikenteen rakentamisen ohjelman Mikkelin kaupungin osalta ja aikatauluttaisi Mikkeli- Ristiina sekä Suomenniemen taajaman - valtatie 13 väliset kevyen liikenteen väylät rakentamisen ohjelmaansa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vitsiälän kyläseura ry, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, Suomenniemen ja Ristiinan aluejohtokunnat