Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 TA 2016 talousarviokäsittely, investointiohjelma

MliDno-2015-1695

Kuvaus

Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee asetetun tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista projekteilla ja antavat kasvukeskuksen polun löytymiselle mahdollisuuden. Näistä eteenpäin suuntaavan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa investoinneilla.

Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan puhdistamoa. Taloussuunnitteluvuosille 2017 - 2019 on tätä tasoa käytetty kaupungin nykyisen rakenteen ja palvelutuotannon mukaisena. Mahdollinen Sote -uudistus muuttaa toteutuessaan poistotasoa. Taloussuunnitelmavuosille 2016-2018 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että sektorikohtaiset ja organisaatiorakenteelliset investoinnit on laitettu taulukkoon peräjälkeen. Tällä pyritään varmistamaan se, että lasten, koululaisten ja vanhusväestön palveluihin voidaan investoida samanaikaisesti. Vastaavasti kunnallistekniikka, opetus, liikunta ja kulttuuri nähdään yhtäaikaisina investointiohjelmassa. Tällä varmistetaan kriittisimpien ja keskeisimpien toimenpiteiden eteneminen. Kriittisyydestä johtuen painotukset vaihtelevat ja koulukohteita investointilistalla on runsaammin. Sektoreiden ja palvelutuotannon tarve investoida kalusteisiin, irtaimistoon ja ICT:hen (erityisesti sivistys) on suuri, eikä investointiohjelma anna tälle kuin rajalliset mahdollisuudet.

Keskeisimmät vuodelle 2016 kohdistuvat investoinnit (2016 osuus investoinnista):

 • Maan ja kiinteistöjen myynti (TULO 2,5 milj. euroa)
  • tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista
 • Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt (1,2 milj. euroa)
  • Raviradan alueen (Raviradan tien loppuosa sis. ulkoilureittijärjestelyjä) katu- ja pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen, ja turvallisuustoimenpiteet alueella alkavat. Alueen yleissuunnitelma on valmistunut. Kokonaisinvestointi on noin 2,5 milj. euroa.
 • Vt5 rakentaminen välillä Pitkäjärven eritasoliittymä Savilahden silta (2,5 milj. euroa)
  • Liikenneviraston valtatien parantamishanke Mikkelin kohdalla etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Hankkeen kustannusjakosopimuksesta, kaupungin urakkaan sisällyttämistä omista töistä ja lisätöistä muodostuu 2,2 milj. euron maksuposti vuodelle 2016. Lopullisesti koko hankkeesta Mikkelin kaupungille aiheutuva maksuosuuden on arvioitu olevan noin 5,5 milj. euroa.
 • Kirkonvarkauden asuinalueen perustaminen (2,2 milj. euroa)
  • Investoinnilla varmistetaan yksityisten rakentamisprojektien alkaminen Asuntomessualueella ja pidempiaikainen asiakaskysynnän mukainen tonttitarjonta Kirkonvarkauden asuinalueella. Kokonaisinvestointi on noin 4,8 milj. euroa.
 • Sairaalakampuksen parkkitalon rakentuminen, Mannerheimin tie (0,4 milj. euroa)
  • Mannerheimintien varteen rakentuvan sairaalakampuksen parkkitalon katu- ja kunnallistekniikka muutetaan rakentamista ja muuttuvaa liikennevirtaa vastaavaksi.
 • Puistot ja leikkipaikat (jakamaton sis. 0,3 milj. euroa)
  • Tykkipuisto saneerataan vastaamaan keskusta-alueelle tyypillistä ilmettä (0,15 milj. euroa). Puisto avataan Suomi 100-vuotta kohteena kesäkuussa 2017.
 • Luovutettavien tonttien kunnostus, Tusku (0,2 milj. euroa)
  • Asuntomessuille rakennetaan väliaikaisparkki Tuskun teollisuusalueelle (investointi 0,7 milj. euroa), josta luovutetaan messujen jälkeen valmiimpia tontteja teollisuusyritysten käyttöön.
 • Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (0,25 milj. euroa)
  • Alueen kokonaissuunnitelma toteutetaan korvaavan jääurheilukentän ja alueelle sijoittuvan kuntoladun/lämmittelypolun osalta loppuun.
 • Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa)
  • Asuntolan kunto ei vastaa opiston tarjoamaa palvelua, eikä mahdollista opiston kehityspolkujen kulkemista. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.
 • Rantakylän koulu (2,8 milj. euroa)
  • Rantakylän koulun perusparannus alkaa kesällä purku-urakalla ja vaiheistettuna uuden rakentamisella. Projektin kesto on noin kolme vuotta. Kokonaisinvestointi irtaimistoineen on noin 10 milj. euroa.
 • Vanhalan koulu (0,6 milj. euroa)
  • Vanhalan koulun perusparannus saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 1,1 milj. euroa.
 • Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,25 milj. euroa)
  • Keskustan uimahalli kunnostetaan erityisesti kuntoliikuntaurheilun tarpeet huomioiden. Hallin tekniikka vaatii peruskunnostuksen. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.
 • Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat) (0,6 milj. euroa)
  • Urheilupuiston käyttäjien huolto- ja sosiaalitilojen remontti saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 0,87 milj. euroa.
 • Sotakoulu, Ristiina (0,1 milj. euroa).
  • Sotakoulun kunnostustoimenpiteet jatkuvat kumppanuushankkeena. Investoinnit edellyttävät ulkopuolisen rahoitusosuuden varmistumista
 • Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo (4,1 milj. euroa)
  • Jäteveden puhdistuslaitoksen rakentaminen alkaa louhinnoilla. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.

Investointiesitys vuodelle 2016 (1 000 €) sisältäen Metsä-Sairilan puhdistamon:

Tulot                         4 245 euroa

Menot                  - 28 345 euroa

Netto                    - 24 100 euroa

Mikkelin Ammattikorkeakoulu on tehnyt (18.5.2015) Mikkelin kaupungille yhteistyötarjouksen monitoimihallin rakentamisesta Kalevankankaalle. Mikkelin kaupunginvaltuusto (15.6.2015 § 65 Mamk Areena Oy:n aiesopimuksen hyväksyminen) on hyväksynyt hankkeen aiesopimuksen. Valtuusto päätti, että lopullinen päätös osallistumisesta hankkeeseen tehdään syksyn 2015 aikana talousarvion 2016 ja –suunnitelman 2016-2019 päätöksenteon yhteydessä. Neuvottelut Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja kaupungin välillä ovat kesken, eikä tässä talousarviovaiheessa ole olemassa lopullista sopimusluonnosta. Aikataulun mukaan neuvottelut päättyvät ennen valtuuston talousarviokäsittelyä.

Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämistä hankkeista ja projekteista kokouksessa. Investointiohjelmasta päätetään koko talousarvion käsittelyn yhteydessä lautakunnan seuraavassa kokouksessa 29.9.2015. Lautakunnan koko talousarvio (sis. investointiohjelman) lähtee lausunnolle mm. aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon. Opetuslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelevät investointiohjelmaa ja tarvittaessa antavat siihen lausuntonsa.

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi investointiohjelman vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmavuosille 2017-2019. Lautakunta tekee varsinaiset päätökset seuraavassa lautakunnan kokouksessa koko talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.