Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Joukkoliikenteen järjestämistapa Mikkelin viranomaisalueen kaupunkiliikenteessä sekä Waltti-lipun käyttöönotto

MliDno-2015-2097

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Joukkoliikenneuudistuksen alkaessa ja lakimuutosten myötä Mikkelin kaupunki päätti vuonna 2010 noudattaa kokonaisuudessaan toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelujärjestelyissä Euroopan unionin palvelusopimusasetusta (PSA) ja on asettanut hintavelvoitteen joukkoliikenteen lipputuotteille. Joukkoliikenteessä alkoi siirtymäaika ja siirtymäajan sopimukset otettiin käyttöön liikenneluvissa ja lippusopimuksissa. Hintavelvoitteen myötä toimivaltainen viranomainen on päättänyt siirtymäajalla kaupunkiliikenteen (paikallisliikenteen ja palveluliikenteen) kaupunkilippu- sekä seudullisen seutulippu- tuotteiden asiakashinnoittelusta.

Kaupunkimaisella vahvistetulla paikallisliikennealueella päättyvät liikennöitsijä Savonlinja Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimukset 30.4.2016 ja samalla päättyy kaupungin viranomaisalueen joukkoliikenteen siirtymäaika. Paikallisliikennettä täydennetään kaupungin hankintana palveluliikenteen sekä sunnuntain paikallisliikennevuorojen osalta. Kaupungin paikallisliikenteen hankintojen sopimukset päättyvät myös 30.4.2016.

Kaupungin viranomaisalueella tulee päättää kaupunkimaisen joukkoliikennepalvelun järjestämistapa 1.5.2016 alkaen sekä uuden Waltti-lippujärjestelmän käyttöönotosta 1.5.2016 alkaen. Paikallisliikennealueen joukkoliikennepalvelun järjestämistapa vaikuttaa samalla paikallisliikenteen sekä palveluliikenteen hankintatapaan.

Mikkelin paikallisliikennealue

Mikkelin seudullinen joukkoliikennesuunnitelma laadittiin 2014 ja suunnitelman perusteella vahvistettiin seudun joukkoliikenteen sekä Mikkelin paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet 2014 – 2017. Palvelutasotavoitteet asetettiin pääosin nykyisellä tasolla.

Järjestämistavoissa on vaihtoehtoja. Joukkoliikennesuunnitelmassa esiteltiin vaihtoehdot sekä otettiin kantaa suosiollisimpaan järjestämistapaan. Siirtymäajan jälkeen liikenne voidaan tuottaa joko markkinaehtoisesti tai soveltaen palvelusopimusasetusta. Palvelusopimusasetusta sovelletaan, kun toimivaltainen viranomainen haluaa järjestää alueellaan paremmat julkisen liikenteen palvelut, kuin mitä ehkä markkinaehtoisilla reittiliikenteillä muodostuisi. Palvelujen parantaminen voi liittyä palvelutarjonnan määrään, laatuun, varmuuteen, luotettavuuteen tai lippuhintoihin. Toimivalta- alueen eri alueilla voidaan soveltaa erilaisia liikenteen järjestämistapoja.

Markkinaehtoinen liikenne voisi olla esimerkiksi koko Mikkelin paikallisliikenne, jolloin se toimisi ilman Waltti-lippua liikennöitsijän järjestämänä liikenteenä. Jos Mikkelin kaupunki haluaa turvata joukkoliikennepalvelun kokonaisuutena, markkinaehtoinen liikenne ei todennäköisesti ole toimiva vaihtoehto paikallisliikennealueella eikä seudun lähiliikenteessä. Markkinaehtoisena liikenteenä nykyinenkin peruspalvelutaso todennäköisesti vaarantuisi. Markkinaehtoisen liikenteen ei voida katsoa takaavan nykyistä palvelutasoa ilman kaupungin ostamia lisävuoroja.

Suosiollisin malli olisi tulevaisuudessa PSA:n mukainen käyttöoikeussopimus, jossa kohdekohtaista vaihtelua tulisi lähinnä liikennöitsijälle jäävän palvelutasotavoitteen suunnitteluvastuun määrässä.

Yhtenä merkittävänä tekijänä on myös nykyisistä matkustajamääristä saatavan tiedon riittävyys. Järjestämistapaa valitessa viranomaisen tulee arvioida, onko sillä antaa liikenteenharjoittajille tarpeeksi hyvää tilastotietoa joukkoliikenteen nykyisestä käytöstä, jotta matkustajamääriin ja kannusteisiin perustuvat tarjoukset saadaan tehtyä riittävällä tarkkuustasolla. Jos riittävää tietoa ei ole saatavilla, jää etu nykyiselle liikenteenharjoittajalle, eikä kilpailu ole täysin tasaveroista ja läpinäkyvää.

Paikallisliikenteen osalta siirtymäajan päättyessä parhaimmalta järjestämistavalta vaikuttaa PSA:n mukainen bruttomalli. Seuraavaksi suositeltavaksi tulee räätälöitävä kannustepohjainen järjestämistapa. Näiden niin sanottujen kannuste-/hybridimallien kokemuksia muista kaupungeista ja HSL-alueelta on syytä seurata tulevina vuosina.

Nykyisen paikallisliikenteen liikennöinnin tietopohjalta ehdotettaisiin, että koko Mikkelin paikallisliikenne palveluliikenneosion kanssa kilpailutettaisiin 3 vuodeksi (lisäksi 1+1 optiovuosi) bruttomallilla ja sen jälkeen harkitaan käyttöoikeussopimusmallia (nettomalli tai muu kannustemalli). Samoin meneteltäisiin Mikkeli – Ristiina - Pellos -liikenteen jatkosopimuksissa. Bruttomallissa kaikki lipputulot jäävät kaupungille, liikennöitsijälle maksetaan €/linjakm. Ensimmäisessä koko paikallisliikenteen bruttokilpailutuksessa kehitettäisiin palvelutasotavoitteet, linjasto, kalustovaatimukset ja muut kehittämistoimenpiteet. Samalla kaupunki saa tarvittavaa tarkempaa joukkoliikenteen suoritetietoa myös Waltti-järjestelmän kautta seuraavaa hankintakierrosta varten. Seuraavalle sopimuskaudelle uudistettaisiin järjestämistapaa sekä saataisiin liikennöitsijää kannustavaa nettomallilla (lipputuloja liikennöitsijälle).

Waltti-lippu

Mikkelin kaupunki on omistajana TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy: ssä  (LMJ Oy).

Waltti- järjestelmään kuuluvan lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton tavoitteena on toteuttaa matkojen maksaminen samalla matkakortilla sekä PoSEly- keskuksen toimivalta-alueella, Mikkelin kaupungin toimivalta-alueella että valtakunnallisesti.  Järjestelmä mahdollistaa mm. asiakkaille joustavan hinnoittelun ja tarjoaa viranomaiselle asianmukaista tietoa matkustamisesta sähköisessä muodossa suunnittelun, päätöksenteon, kilpailuttamisen ja seurannan tueksi.

Pohjois-Savon ELY-keskus on kerännyt kokemuksia lippujen ristiinkäytöstä Joensuussa ja Kuopiossa Waltti-järjestelyiden kanssa. ELY-keskus ottaa Waltti-lipun käyttöön Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa kesäkuun alusta 2016.

Mikkelin kaupunki järjestää Waltti – järjestelmää käyttävät liikenteet kahdessa erässä.  Ensimmäinen osa ; Mikkelin paikallisliikennealue otetaan Waltti- järjestelmään 1.5.2016 alkaen, seuraavana muut kaupungin liikenteet 1.6.2016 alkaen samanaikaisesti seudullisesti PoSEly-keskuksen liikenteiden kanssa.  Liikenteiden hankintarytmitys sovitetaan yhteen 1.5.2016 alkaen paikallisliikenteessä sekä PoSEly-keskuksen hankinnoissa 1.6.2016 alkaen.

Waltti-lipun käyttöönottoon liittyvät lippuvyöhykkeet sekä nousukorvaussopimukset vahvistetaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että joukkoliikenteen siirtymäajan sopimusten päätyttyä Mikkelin paikallisliikennealueen joukkoliikennepalvelu järjestetään PSA:n mukaisesti bruttomallilla 1.5.2016 alkaen. Tekninen lautakunta myös päättää, että kaupungin viranomaisalueella otetaan käyttöön valtakunnallinen joukkoliikenteen Waltti-lippu siten, että 1.5.2016 alkaen paikallisliikennealueella ja 1.6.2016 alkaen muussa seutuliikenteessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että liikenneinsinööri Liisa Heikkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus, Savonlinja Oy