Tekninen lautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Tontin 491-21-10-3 vuokraaminen / Finhoiva Ky

MliDno-2016-2130

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Finhoiva Ky on etsinyt Mikkelistä tonttia, jolle voisi rakentaa ikäihmisten palveluasumista ja/tai yksityistä päiväkotia palvelevan kiinteistön. Rakennusoikeutta on tarkoitus käyttää 700–1.800 k-m2 ja rakennushanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Yhteistyössä Miksei Oy:n kanssa on tälle toiminnalle soveltuvaksi paikaksi löytynyt Siekkilän kaupunginosassa sijaitseva yleisten rakennusten tontti 491-21-10-3 osoitteessa Vanamonkuja 3. Tontin 491-21-10-3 pinta-ala on 3.496 m2 ja rakennusoikeutta sillä on II 2.000 k-m2. Tontin myyntihinta on 168 340 euroa (84,17 €/k-m2*2.000 k-m2), josta vuosivuokraksi 5 % mukaisesti laskien tulee 8 417 euroa. Vuokra-aika on 30 vuotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää vuokrata Finhoiva Ky:lle perustettavan yhtiön lukuun muodostettavan tontin 491-21-10-3. Tontti on pinta-alaltaan 3.496 m² ja se on voimassa olevan asemakaavan mukaista yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) rakennusoikeuden ollessa II 2.000 k-m². Tontin kerrosneliömetrihinta päätöshetken hintatasossa (elinkustannusindeksin pisteluku 1913) on 84,17 euroa/k-m2, josta tontin kokonaishinnaksi saadaan 168 340 euroa ja vuosivuokraksi vastaavasti 5 % mukaisesti hinnasta laskien 8 417 euroa. Vuokra-aika on 30 vuotta ajanjaksolle 1.11.2016-31.10.2046.

Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Keskustelun aikana Raimo Heinänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska esittelymateriaali ja selvitykset olivat puutteellisia. Pekka Heikkilä kannatti esitystä.Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä.

Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Raimo Heinäsen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Puhakka, Puntanen, Kauppi, Puikkonen, Liukkonen ja Paasonen) ja 5 ei-ääntä (Heinänen, Heikkilä, Strandman, Ruotsalainen ja Hokkanen).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Tiedoksi

Finhoiva Ky/Oskari Seppelvirta, tekninen toimi/Hannu Peltomaa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli