Tekninen lautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Asuntomessualueen tonttihakemukset

MliDno-2015-979

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aatelitalo Oy (tontti 15/6) on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa tonttivarauksestaan. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupaa.

Tämän jälkeen Kirkonvarkauden asuntomessualueen 36 tontista on varattuna 30 kappaletta. Tonttihaku päättyi syyskuussa. Vapaaksi jääneet 6 tonttia osoitetaan messutoiminnoille, kuten kahviloille ja toimistoille, sekä siirrettävien talojen esittelytonteiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää purkaa Aatelitalo Oy:n tonttivarauksen tontin 15/6 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aatelitalo Oy, mittaus- ja kiinteistöt/Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli