Tekninen lautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Asemakaavanmuutos / 14. kaupunginosan Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti

MliDno-2016-957

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 18. päivänä lokakuuta 2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lehmuskylän jälleenrakennuskauden asuinalueella noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta länteen. Kaava-alue koostuu kahdesta erillisestä osasta: Seurakuntakodista Pihlajatien varrella sekä entisen Lehmuskylän päiväkodin kiinteistöstä Lehmuskadun, Koivukadun ja Poppelitien välisellä alueella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa otsikossa mainittujen kortteli- ja muiden alueiden rajaus ja käyttötarkoitus asuinrakentamiseen. Alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa yleisten palveluiden korttelialueita (Y) ja puistoalueita (P). Asemakaavan muutos on käynnistynyt FH Invest Oy:n ja kaupungin aloitteesta.

Seurakuntakodin tontti on kaupungin omistama vuokratontti, mutta FH Invest Oy omistaa seurakuntakodin rakennuksen. Seurakunnan ja kaupungin välillä on ollut maanvuokrasopimus, jolla seurakunta on vuokrannut alueen kaupungilta, mutta se ei ole pätevä muutoin kuin em. sopimuskumppaneiden välillä. FH Invest Oy:n kanssa allekirjoitetaan maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kaupunginvaltuustossa. Maankäyttösopimuksessa sovitaan asemakaavamuutoksen lainvoimaistumisen jälkeen tapahtuvan tontin luovuttamisen periaatteista. Tontti luovutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän hinnoittelun mukaisella hinnalla.

Lehmuskylän entisen päiväkodin tontti on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.

Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa kaava-alueen kortteli 22 on osoitettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR). Lehmuspuistosta lisätään kortteliin noin 902 m² verran pinta-alaa. Kevyenliikenteen reittiä korttelin 22 tuntumasta siirretään noin 10 metriä pohjoisemmaksi.

AR korttelialueen rakennusoikeus on 1544 k-m2 ja tehokkuusluku on e=0,30. Autopaikoitus sijoitetaan tontille.

Entisen päiväkodin kiinteistö korttelinosa 7 tontit 4 ja 5 muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1). Alueelle muodostetaan kolme tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 544 km2. Alueen tehokkuusluku on e=0,15.

Autopaikkoja on varattava seuraavasti AR tontit: 1ap/75 m2 ja AO tontit: 2ap/as.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 30 mielipidettä ja yksi lausunto. Ne on huomioitu asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa. Yhteenveto mielipiteistä, lausunnosta ja niiden vastineista löytyy selostuksen liitteestä 5.

Asemakaavan muutosehdotus selostuksineen jaetaan esityslistan mukana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta, Museovirastolta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkeli-seura, Miksei Oy ja Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys.

Seurakuntakodin tontin kaavamuutoksen hakijalta FH Invest Oy:ltä peritään kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti 5 000 €. Kaavoitusmaksu on mitoitettu siten, että se vastaa  asemakaavamuutoksesta hakijalle syntyvää hyötyä ja työhön käytettyjä kustannuksia.

Päätös

Keskustelun aikana Pekka Heikkilä esitti, ettei kaavamuutosta hyväksytä, koska muutoksen yhteydessä osa puistosta muuttuisi tonttialueeksi ilman hyväksyttävää perustetta. Heikkilän esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavaoituspäällikkö Ilkkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.