Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Tontin 491-24-21-2 (Lekatie 4, Oravinmäki) hallintasopimus / Mikkelin Urheiluautoilijat ry

MliDno-2016-2313

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Urheiluautoilijat ry toimii tällä hetkellä sekä Lentokentänkadulla että Lekatiellä (Lekatie 2). Mikkelin kaupungilla on tarpeita järjestellä Tuskun alueen teollisuus- ja yritystontteja tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tämän vuoksi Urheiluautoilijoiden kanssa on kaupungin aloitteesta neuvoteltu ja päädytty esittämään, että vuoden 2017 alusta lukien heidän käyttöoikeutensa Lentokentänkadun harrastusalueeseen päättyisi ja vastineeksi he saisivat harjoitusalueen Lekatien toimipisteensä vierestä, osoitteesta Lekatie 4.

Lekatie 4 on teollisuustontti  24-21-2 pinta-alaltaan 2.933 m2. Mikkelin Urheiluautoilijat ry:n toimisto sijaitsee viereisellä vuokratontilla Lekatie 2. Tarkoituksena on, että Urheiluautoilijat tekevät tontille 24-21-2 harrastusradan joka soveltuu kannettavien, ulkokäyttöön soveltuvien kauko-ohjattavien rata-autojen käyttöön. Toiminta ei tarvitse ympäristölupaa.

Lekatie 4 osalta Urheiluautoilijoille myönnettäisiin 15 vuoden hallintaoikeus tonttiin 24-21-2. Hallinta-aika alkaisi 1.1.2017. Korvaus hallintaoikeudesta olisi 500 € / vuosi. Sopimusta ei saisi siirtää kolmannelle ja se ei oikeuttaisi Urheiluautoilijoita käyttämään tonttia muuta kuin edellä kerrottuun pienoissähköautoilun ratatarkoitukseen. Samalla raukeaisi 1.1.2017 lukien Urheiluautoilijoiden ja kaupungin välinen sopimus koskien Lentokentänkadun harrastusaluetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Mikkelin Urheiluautoilijat ry:lle myönnetään hallintaoikeus liitekartan osoittamaan tonttiin 24-21-2 osoitteessa Lekatie 4. Hallinta-aika on 15 vuotta ja se alkaa 1.1.2017. Korvaus hallintaoikeudesta on 500 € / vuosi. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle ja se ei oikeuta Urheiluautoilijoita käyttämään tonttia muuta kuin kauko-ohjattavien rata-autojen harrastustarkoitukseen. Samalla raukeaa 1.1.2017 lukien Urheiluautoilijoiden ja kaupungin välinen sopimus koskien Lentokentänkadun harrastusaluetta.

Lisäksi tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan hallintaoikeussopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Marja Kauppi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikkelin Urheiluautoilijat ry, tekninen toimi/Hannu Peltomaa, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli