Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Toiminnan ja talouden seuranta 10/2016, tekninen lautakunta

MliDno-2016-995

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys taloudesta 10/2016 seurannan yhteydessä, jolloin tehdään myös lisämäärärahaesitykset sekä muut määrärahamuutokset menoihin ja tuloihin. Lisäksi raportoidaan kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne koskien vuotta 2016. Raportointi on tehtävä 18.11.2016 mennessä.

Teknisen toimen talouden lokakuun toteumaraportti käyttötalouden ja investointien osalta valmistuu 15.11.2016 mennessä ja jaetaan teknisen lautakunnan kokouksessa.

Mittaus ja kiinteistö -tulosalueella on energiapuutoiminta lopetettu ja tuloista jää toteutumatta 170 000 euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan 50 000 euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti ja menoissa säästöä n. 50 000 euroa. Maanvuokratuotot lisääntyvät ja sairaanhoitopiirin tilapäispysäköintialueen (Saksalan toimintakeskus) korvaus 95 000 euroa on lisäystä maaomaisuuden tuotoissa. Muissa kuluissa on n. 70 000 euron ylitys vanhasta tontinvuokrapalautuksesta johtuen. Ylitykset pystytään kattamaan joko tulosalueen tai teknisen lautakunnan muista määrärahoista.

Kaupunkiympäristön -tulosalueella on pilaantuneiden maiden kustannukset ylittymässä n. 100 000 euroa johtuen Tikkalan kaatopaikan, Haukivuoren ja Suomenniemen lisätarpeista.

Ylitys pystytään kattamaan tulosalueen muista määrärahoista.

Joukkoliikenteen osalta myyntituottoihin kirjataan 1.6. alkaen joukkoliikenteen lipputulot Waltti-järjestelmämuutoksesta johtuen. Haasteena on asiakasostokäyttäytymisen muutos. Valtionapu-osuudet muuttuvat ja valtionapupäätöstä ei ole vielä saatu.

Käyttötalouden määrärahat ovat sitovia lautakuntatasolla, joten määrärahasiirtoja ei tehdä.

Tulojen osalta lautakuntatasolla päästään hieman yli budjetin tavoitteen.

Tilakeskus kuuluu vuoden 2016 alusta tekniseen toimialaan, vaikka toimii omalla yritysnumerolla.
Tilakeskuksen sitova tavoite on toimintakate.

Tilakeskuksen tulojen ennustetaan toteutuvan n. 500 000 euroa suurempana ja vastaavasti kulujen osalta on saman verran menolisäystä, joten toimintakatetavoite saavutettaneen.
Tulojen lisäys johtuu ennakoitua suuremmista vuokratuloista ja menolisäys Rantakylän koulun ja Saksalan toimintakeskuksen purkamisista sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrien toteutumisesta ennakoitua suurempina sekä koulujen väistötilojen vuokra-, sähkö- ja lämmityskustannuksista.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen:

Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan 50 000 euron lisätulo.
Henkilöstömenoissa säästöä on syntynyt eläköitymisistä, irtisanoutumisista ja täyttämättä jääneistä vakansseista yhteensä n. 100 000 euroa.
Kiinteistöjen realisoinnilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa.

Investoinnit

Teknisen toimen kautta kootaan koko kaupungin investointien toteutumaseuranta. Koko kaupungin investointien toteuma ja määrärahaesitykset kootaan kaupunginhallitukselle menevään seurantaraporttiin kokonaisuutena. Seurantaraportin investointiosassa on raportoitu kaupungin investoinnit. Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat teknisen lautakunnan alaisten investointien määrärahoja.

Teknisen lautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

 • Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve
 • Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) Mikkelissä on lähtenyt kasvuun. Asuntomessualueen tonttien varaustilanne on toteutunut. Tämä näkyy mm. investointien kohdassa maa- ja vesialueiden myyntitulot, joiden odotetaan toteutuvan budjetoidusti 2,5 milj. euroa.
 • Kaihun matkailualueen (sis. Mikkelipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen, menoylitys 90 000 euroa
 • Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (latureitti jne.) menoylitys 147 000 euroa
 • Ristiinan maankaatopaikka, (Ei TA 2016), runsaan rakentamisen myötä tarve tuli jo vuodelle 2016, menot 100 000 euroa
 • Urheilupuiston urheilualueen saneeraus,(latureitti), tulolisäys 45 000 euroa
 • Liikenneministeriö myönsi lentoasemalle valtionosuutta investointeihin 255 000 euroa, muutos tuloihin vuodelle 2016 on 50 000 euroa

Tilakeskus

 • Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin, menoylitys 80 000 euroa
 • Ristiinan koulukeskuksen perusparannus, menoylitys 18 500 euroa
 • Anttolan koulu, tekninen käsityötila, (Ei TA 2016) 140 000 euroa
 • Silvastin pk, menoylitys 7 000 euroa
 • Sosiaali- ja terveystoimen jakamaton määräraha, Kyyhkylä, menoylitys 15 000 euroa
 • Sotakoulu, menoylitys 40 000 euroa ja tuloihin lisäys 5 000 euroa
 • Otavan opiston asuntolan korjaus, menoylitys 135 000 euroa, edetty rakentamisaikataulua nopeammin
 • Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, saatu tulo 800 000 euroa. Budjetoitu vuodelle 2016 360 000 euroa, saatu tulo 240 000 euroa. Muutos tuloihin -120 000 euroa ja loput vuodelle 2017
 • Urheilupuiston saneeraus, huoltotilat, tulo budjetoitu 50 000 euroa, ilmanvaihdon saneerauksen saatu energiatehokkuussopimukseen liittyvä säästöinvestointituki 8 000 euroa, tulojen vähennys – 42 000 euroa.

Investointikohteiden välillä tehdään määrärahasiirrot hankkeelta toiselle, lisämäärärahatarvetta ei ole.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan sekä esittää myönnettäväksi raportissa manitut investointien määrärahasiirrot.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.